Giấy ủy quyền đứng tên kê khai hướng chính sách

Mẫu giấy ủy quyền đứng tên kê khai hưởng chính sách

Giấy ủy quyền đứng tên kê khai hưởng chính sách là một trong những mẫu giấy ủy quyền được sử dụng rộng rãi, áp dụng với các trường hợp ủy quyền cho người đại diện đi hưởng chính sách. Mẫu giấy nêu rõ thông tin người ủy quyền, người được ủy quyền, nội dung ủy quyền... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu giấy ủy quyền đứng tên kê khai hưởng chính sách tại đây.

Giấy ủy quyền đứng tên kê khai hướng chính sách

Giấy ủy quyền đứng tên kê khai hướng chính sách

Nội dung cơ bản của giấy ủy quyền đứng tên kê khai hướng chính sách như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

Ngày….. tháng….. năm …..

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số ............, ngày...tháng...năm... của Thủ tướng Chính phủ

Kính gửi: Ủy ban nhân dân xã (phường) ……………huyện…………. tỉnh (thành phố……………

Tên tôi là:……………………..………….………... Năm sinh:……………........…..

Quê quán: …………………………………………………………………........……..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………….....…..

Là………………………….. của Ông (Bà) ………………………………….......…..

thuộc đối tượng được thực hiện theo Quyết định số ................ ngày...tháng...năm... của Thủ tướng Chính phủ.

Nay ủy quyền cho Ông (Bà) …………………………………………… quan hệ với đối tượng là ………………………

Hộ khẩu thường trú tại xã (phường) …………… huyện (quận) ……………….. tỉnh (thành phố) ...............

Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai để hưởng chế độ, chính sách.

Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Đánh giá bài viết
6 4.454
Thủ tục hành chính Xem thêm