Mẫu giấy xác nhận đang đi học

Giấy xác nhận đang đi học

Vndoc.com xin gửi đến các bạn độc giả mẫu Giấy xác nhận đang đi học cập nhật mới nhất hiện nay. Trong Giấy xác nhận đang đi học, học sinh, sinh viên cần nêu rõ thông tin cá nhân bao gồm họ tên, ngày sinh, đang học tại trường nào, lớp nào... Cuối cùng là mong muốn được xác nhận là học sinh, sinh viên đang đi học và theo học tại trường. Trong Giấy xác nhận đang đi học cần có xác nhận của hiệu trưởng và giáo viên chủ nhiệm.

Mẫu giấy xác nhận thân nhân

Giấy xác nhận thu nhập

Giấy xác nhận hạnh kiểm

Mẫu giấy xác nhận lương

Giấy xác nhận đang đi học

Giấy xác nhận đang đi học

Nội dung cơ bản của giấy xác nhận đang đi học như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------

GIẤY XÁC NHẬN ĐANG ĐI HỌC

Năm học:..............

Trường:..................................................................................................................

Địa chỉ:...................................................................................................................

Xác nhận em:..........................................................................................................

Sinh ngày..........tháng..........năm................

Hiện đang là học sinh lớp:................................ năm học:.......................... của nhà trường.

Giáo viên chủ nhiệm
(Ký, ghi rõ họ tên)
.............., ngày.....tháng......năm.........
Hiệu trưởng
(Ký tên, đóng dấu)
Đánh giá bài viết
7 48.160
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm