Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội

Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội

Mẫu giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội - Mẫu số 308 dành cho người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội tại cơ quan bảo hiểm xin xác nhận để giải quyết công việc nào đó. Mẫu xác nhận đang đóng bảo hiểm tại cơ sở được thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc và cơ quan bảo hiểm xác nhận lại để đảm bảo quyền lợi của người lao động. Mời các bạn cùng xem và tải về mẫu giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội tại đây.

Bản cam kết xác nhận không tham gia bảo hiểm xã hội

Giấy xác nhận về thời gian đi hợp tác lao động để giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội

Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội

Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội

Giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội

Nội dung cơ bản của giấy xác nhận đang tham gia bảo hiểm xã hội như sau:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....................., ngày ...... tháng ...... năm 20..…

GIẤY XÁC NHẬN
ĐANG THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI

Kính gửi: …………………………………………………….
(gửi thủ trưởng đơn vị nơi đang làm việc)

Tôi tên là:............................……………………………………CMND số:......................………

Chức danh: ……………………………………………………………………….............................

Hiện đang làm việc tại:............……………………………..………..........................................

Đóng BHXH tại Bảo hiểm xã hội:.......................................................................................

Số sổ BHXH:...........................................…………………………………………………………

Đề nghị đơn vị xác nhận tôi đang tham gia BHXH tại đơn vị.

Lý do xác nhận:.........................................……………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….......................

Xác nhận của đơn vị:
(Ký tên, đóng dấu)

Người đề nghị
(Ký rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN BHXH (xác nhận đến tháng đóng đủ tiền BHXH)

CƠ QUAN BHXH: …….........................................................................................……….

Xác nhận:Ông (Bà): ………………….………………….....................…………………………....

Hiện đang tham gia BHXH từ tháng …..… năm …..… đến tháng ..…… năm …....................

Số sổ BHXH: ….............................................……………………………………………………

..........., ngày ...... tháng ...... năm......
GIÁM ĐỐC BHXH
Đánh giá bài viết
10 91.053
Thủ tục hành chính Xem thêm