Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra rất phức tạp và nghiêm trọng nên việc xác nhận đi lại do yêu cầu công việc là rất cần thiết. Mời các bạn tham khảo Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc mà chúng tôi soạn thảo ra.

1. Giấy xác nhận đi lại do yêu cầu công việc số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- oOo ---------

................, ngày ..... tháng ..... năm 20.....

GIẤY XÁC NHẬN

ĐI LẠI DO YÊU CẦU CÔNG VIỆC

Họ tên (ghi chữ in hoa):..................................

Địa chỉ thường trú:................................

Địa chỉ tạm trú:....................

Số CMND:........... Ngày cấp:.................. Nơi cấp:...................

Số điện thoại nhà: Số ĐTDĐ:

Hiện đang làm việc tại: ........................Công ty.........................

Chức danh/chức vụ:......................................

Địa chỉ cơ quan:.............................

Điện thoại liên lạc:...........................

Xác nhận (Lý do xác nhận đi làm việc bên ngoài): Đi lại bên ngoài để làm nhiệm vụ vận chuyển hàng hóa đến những khách hàng đã đặt mua hàng trên Website Công ty......

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có gì sai trái tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật.

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN/CÔNG TY

NGƯỜI KHAI

(Ký và ghi rõ họ tên)

2. Giấy xác nhận đi lại số 2

CÔNG TY.....................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

GIẤY XÁC NHẬN ĐI LẠI

Công ty.......................– Là một Công ty ................chuyên cung cấp...........................

Vì lý do đáp ứng nhu cầu giao hàng tại nhà cho khách hàng trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, công ty chúng tôi với đội ngũ nhân viên .....................nên bằng công văn này, chúng tôi phân công nhiệm vụ cho:

Nhân viên: ......................Phòng ban:...........................

Được cử đi giao hàng cho khách hàng tại nhà theo những đơn hàng khách hàng đã đặt hàng tại....................................

……, ngày … tháng … năm 2020.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

Đánh giá bài viết
1 1.117
Thủ tục hành chính Xem thêm