Giấy xác nhận sinh viên ngoại trú

Phiếu nhận xét sinh viên ngoại trú

Giấy xác nhận sinh viên ngoại trú nhằm đánh giá và nhận xét ý thức chấp hành pháp luật và những đóng góp cho địa phương nơi sinh viên sinh sống. Mẫu bao gồm các thông tin như: Tên sinh viên, lớp, trường, đánh giá ý thức... Mời các bạn tham khảo.

Nội dung cơ bản của Giấy xác nhận sinh viên ngoại trú như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

---------------------

GIẤY XÁC NHẬN SINH VIÊN NGOẠI TRÚ

Công an Phường (xã, thị trấn).............................................................

Quận (Huyện, thành phố ) : ………………………………………………… Thành phố.....................

Chứng nhận: Anh (Chị).........................................................

Là học sinh viên lớp:………….. …………....…Khoa..............................

Trường:.................................................................

Hiện đang cư trú tại nhà ông (bà)...........................................

Số nhà ………… Tổ dân phố: ……………………….. Phường..................................

Quan hệ với chủ hộ (Thuê trọ, Bố mẹ, Anh chị hoặc bà con):.......................................

Chúng tôi nhận xét về sinh viên........................................................................

đang tạm trú tại địa phương như sau:

1. Ý thức chấp hành pháp luật nhà nước, quy định của địa phương:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Những thành tích đóng góp cho địa phương:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Những ưu khuyết điểm, vi phạm:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

…………. , ngày ….. tháng …… năm 20 ..

                                             Trưởng Công an phường (xã, thị trấn)

                                                   (Ký tên và đóng dấu)

Mẫu nhận xét sinh viên ngoại trú

Mẫu nhận xét sinh viên ngoại trú

Đánh giá bài viết
1 2.877
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm