Giấy xác nhận thời gian công tác

6 49.561

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác, làm việc

Mẫu giấy xác nhận thời gian công tác hay Mẫu giấy chứng nhận thời gian làm việc phục vụ cho việc tính giảm tiền mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ. Mẫu giấy xác nhận thời gian cũng như thâm niên công tác sẽ giúp cho những cá nhân thuộc doanh nghiệp được hưởng những quyền lợi đúng với thời gian mình làm việc và cống hiến.

Đơn xin xác nhận công tác

Mẫu Quy trình đi công tác

Mẫu kế hoạch đi công tác

Mẫu giấy đề nghị cử đi công tác

Nội dung Giấy xác nhận thời gian công tác như sau: 

CÔNG TY …………….

Số /TB - …..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

 …………, ngày …… tháng……..năm…….

GIẤY XÁC NHẬN THỜI GIAN CÔNG TÁC

Cơ quan: .....................................................................................................................

Địa chỉ: .......................................................................................................................

Xác nhận Ông (Bà): .................................................................. Sinh năm: ..................

Cư ngụ số: ..................................................................................................................

Hiện đang công tác (hoặc đã nghỉ hưu) tại: .....................................................................

Có thời gian công tác như sau:

Trong lực lượng vũ trang:

Từ tháng ................................. năm ......................... Đến tháng ......................... năm.......

Từ tháng ................................. năm ......................... Đến tháng ......................... năm........

Từ tháng ................................. năm ......................... Đến tháng ......................... năm........

Công tác dân sự:

Từ tháng ................................. năm ......................... Đến tháng ......................... năm........

Từ tháng ................................. năm ......................... Đến tháng ......................... năm.........

Từ tháng ................................. năm ......................... Đến tháng ......................... năm.........

Tổng cộng:

Thời gian công tác trong lực lượng vũ trang là: .................................. năm .............. tháng.

Thời gian công tác dân sự là: ....................................................... năm ..................... tháng.

 Giấy xác nhận này có giá trị để Ông (Bà):...................................................................

được tính giảm tiền mua nhà theo Quyết định số 64/1998/QĐ-TTg ngày 21/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ.

CƠ QUAN ĐƠN VỊ
(Ký tên, chức danh, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú: Nếu thời gian công tác hiện tại không bị gián đoạn khi chuyển cơ quan, đơn vị thì xác nhận chung chứ không tách riêng thời gian làm việc ở từng cơ quan.

Đánh giá bài viết
6 49.561
Việc làm - Nhân sự Xem thêm