Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

http://ioe.go.vn/tin-tu-ban-to-chuc/ve-viec-thay-doi-thong-tin-ca-nhan-phu-hop-nam-hoc-moi/1_3211.html

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy