Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/mau-d04d-ts-danh-sach-don-vi-tra-thu-nhap-theo-ke-hoach-thanh-tra-cua-co-quan-thue-136648

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy