Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/nghi-dinh-45-2016-nd-cp-sua-doi-bo-sung-ve-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-va-cuong-che-thi-hanh-quyet-dinh-hanh-chinh-trong-linh-vuc-hai-quan-112051

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy