Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/nghi-dinh-46-2016-nd-cp-quy-dinh-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-trong-linh-vuc-giao-thong-duong-bo-va-duong-sat-112000

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy