Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/nghi-dinh-79-2017-nd-cp-nhiem-vu-quyen-han-va-co-cau-to-chuc-cua-bo-van-hoa-the-thao-va-du-lich-127664

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy