Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/nghi-dinh-112016nd-cp-quy-dinh-cua-bo-luat-lao-dong-ve-lao-dong-nuoc-ngoai-lam-viec-tai-viet-nam-106552

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy