Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/nghi-quyet-142-2016-qh13-ve-ke-hoach-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-5-nam-2016-2020-111566

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy