Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/huong-dan-ra-soat-ma-so-bhxh-cho-nld-theo-quyet-dinh-595-qd-bhxh-134362

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy