Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/phieu-ban-giao-nhiem-vu-giam-sat-doi-voi-hang-hoa-dua-tu-kho-ra-cua-khau-xuat-55991

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy