Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/quyet-dinh-1022-qd-ttg-ve-thuc-hien-chinh-sach-phap-luat-ket-hop-kinh-te-voi-quoc-phong-an-ninh-112405

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy