Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/quyet-dinh-1236-qd-ttg-ke-hoach-trien-khai-thi-hanh-luat-quan-ly-ngoai-thuong-131295

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy