Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/quyet-dinh-1859-qd-btc-van-ban-quy-pham-phap-luat-ve-dieu-kien-dau-tu-kinh-doanh-het-hieu-luc-mot-phan-115521

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy