Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/quyet-dinh-344-qd-bgtvt-ve-sua-doi-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-giao-thong-van-tai-106700

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy