Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/quyet-dinh-417-qd-ttg-2020-giao-ke-hoach-dau-tu-trung-han-giai-doan-2016-2020-196741

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy