Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/quyet-dinh-4428-qd-bct-ve-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-het-hieu-luc-toan-bo-hoac-mot-phan-117810

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy