Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-06-2020-tt-bgddt-sua-doi-quy-che-hoat-dong-cua-hoi-dong-giao-su-nha-nuoc-196347

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy