Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-16-2020-tt-bqp-ap-dung-ky-luat-trinh-tu-thu-tuc-thoi-hieu-tham-quyen-xu-ly-ky-luat-196051

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy