Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-174-2015-tt-btc-huong-dan-ke-toan-nghiep-vu-thue-va-thu-khac-voi-hang-hoa-xuat-nhap-khau-101811

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy