Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-21-2016-tt-bgtvt-quy-dinh-ve-xay-dung-van-ban-quy-pham-phap-luat-linh-vuc-giao-thong-van-tai-116460

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy