Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-23-2016-tt-bgddt-quy-dinh-ve-to-chuc-va-hoat-dong-thanh-tra-cac-ky-thi-116805

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy