Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-77-2017-tt-btc-ve-che-do-ke-toan-ngan-sach-nha-nuoc-va-hoat-dong-nghiep-vu-kho-bac-nha-nuoc-131947

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy