Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-quy-dinh-thu-tuc-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-quan-ly-thue-xuat-khau-thue-nhap-khau-so-38-2015-tt-btc-88119

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy