Chú ý url sau không thuộc vndoc.com

https://hoatieu.vn/thong-tu-quy-dinh-va-huong-dan-hoat-dong-kiem-soat-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-cua-bo-quoc-phong-so-92-2015-tt-bqp-99750

Copy và dán url trên vào thanh địa chỉ để truy cập

Đóng Copy