Mẫu hóa đơn xuất khẩu

Mẫu hóa đơn xuất khẩu

Mẫu hóa đơn xuất khẩu là hóa đơn dùng trong hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ ra nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan. Mẫu hóa đơn xuất khẩu nêu rõ tên đơn vị xuất khẩu, tên đơn vị nhập khẩu, hình thức thanh toán, địa điểm giao hàng, địa điểm nhận hàng.... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hóa đơn xuất khẩu tại đây.

Mẫu số 01-1/GTGT - Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra

Đơn đề nghị mua hóa đơn

Mẫu biên bản điều chỉnh hóa đơn

Mẫu hóa đơn xuất khẩu

Mẫu hóa đơn xuất khẩu

Nội dung cơ bản của mẫu hóa đơn xuất khẩu như sau:

HÓA ĐƠN XUẤT KHẨU

Liên 1: Lưu

Số: 0000001

Ngày ........ tháng ....... năm 20....

Tên đơn vị xuất khẩu: ................................................................................................

Địa chỉ: ................................................ Số tài khoản: ................................................

Điện thoại: ................................. Mã số thuế: ............................................................

Tên đơn vị nhập khẩu: ...............................................................................................

Địa chỉ: ................................................................ Số tài khoản: ...............................

Điện thoại: ................................................................................................................

Số hợp đồng: .................................. Ngày hợp đồng: ……/…./……

Hình thức thanh toán: ...............................................................................................

Địa điểm giao hàng: ……………………………………………………………………..............

Địa điểm nhận hàng: …………………………………………………………………….............

Số vận đơn: ………………………………………………………………………………............

Số container: …………………………….. Tên đơn vị vận chuyển: ……………………........

Cộng tiền bán hàng hóa, dịch vụ: ................................................................................

Số tiền viết bằng chữ: ................................................................................................

STT Tên hàng hóa, dịch vụ Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền
1 2 3 4 5 6 = 4 x 5
Người bán hàng
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ, tên)

(In tại Công ty in ………, Mã số thuế ………)

Ghi chú:

- Liên 1: Lưu

- Liên 2: Giao người mua

Đánh giá bài viết
1 1.464
Thuế - Kế toán - Kiểm toán Xem thêm