Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn

3 2.889

Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn

Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết vấn đề thực tiễn dành cho các bạn học sinh và cho giáo viên nhằm thực hiện chủ trương đổi mới đồng bộ hình thức dạy học, phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả giáo dục; để tăng cường việc gắn liền dạy học trong nhà trường với thực tiễn cuộc sống và góp phần hình thành năng lực giải quyết vấn đề của học sinh.

Câu hỏi và đáp án cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2017

Bài dự thi cuộc thi Dọc đường công tác hội năm 2017

Đáp án câu hỏi cuộc thi sưu tập và tìm hiểu tem bưu chính năm 2017

SỞ GD-ĐT ......
TRƯỜNG .........
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:...... ........., ngày.... tháng.... năm .....

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học; Thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên

Căn cứ công văn số 3844/BGDĐT-GDTrH ngày 9/8/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học năm học 2016-2017;

Căn cứ Kế hoạch số 990/SGDĐT-GDTrH ngày 15/8/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh về Tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp;

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo ......, Trường............. xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp năm học 2016-2017(sau đây gọi tắt là Cuộc thi), cụ thể như sau:

A. CUỘC THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT CÁC TÌNH HUỐNG THỰC TIỄN DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

 • Khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức của các môn học khác nhau để giải quyết các tình huống thực tiễn; tăng cường khả năng vận dụng tổng hợp,khả năng tự học, tự nghiên cứu của học sinh;
 • Thúc đẩy việc gắn kiến thức lý thuyết và thực hành trong nhà trường với thực tiễn đời sống; đẩy mạnh thực hiện dạy học theo phương châm "học đi đôi với hành";
 • Góp phần đổi mới hình thức, phương pháp dạy học và đổi mới kiểm tra, đánh giá kết quả học tập; thúc đẩy sự tham gia của gia đình, cộng đồng vào công tác giáo dục.

2. Yêu cầu

a) Yêu cầu đối với ban tổ chức

Tổ chức Cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan, công bằng.

b) Yêu cầu đối với học sinh dự thi

 • Các vấn đề nghiên cứu phải phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh; phù hợp với chương trình, nội dung dạy học trong nhà trường và đòi hỏi thực tiễn của xã hội; phù hợp với định hướng hoạt động giáo dục của các trường phổ thông và không ảnh hưởng đến việc học tập chính khóa của học sinh.
 • Sản phẩm dự thi phải đảm bảo tính trung thực trong nghiên cứu khoa học; không gian lận, sao chép trái phép, giả mạo, sử dụng hay trình bày nội dung, kết quả nghiên cứu của người khác như là của mình.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

 • Đối tượng dự thi là học sinh trường các cấp, THCS, trung học phổ thông ........

III. SẢN PHẨM DỰ THI

 • Sản phẩm dự thi là một bài viết (chưa đăng báo hay in sách) của 01 học sinh hoặc nhóm 2 học sinh dài không quá 3000 từ, dung lượng không quá 10MB. Cấu trúc của bài viết dự thi được mô tả ở Phụ lục kèm theo.

IV. TỔ CHỨC CUỘC THI

Vòng thi cấp trường:

 • Trường ..... phát động cuộc thi tới trong toàn thể học sinh của trường.
 • Học sinh (hoặc nhóm học sinh) dự thi trên tinh thần tự nguyện; mỗi học sinh được tham gia không quá 02 bài dự thi. Mỗi lớp tối thiểu 01 bài dự thi, các lớp chọn tối thiểu 03 bài dự thi.
 • Bài dự thi của học sinh được chấm, phân loại cấp trường, chọn các sản phẩm có chất lượng dự thi cấp cụm chậm nhất vào ngày 15/12/2016. (Lịch cụ thể kèm theo).

Vòng thi cấp Cụm trường: tổ chức chấm sơ khảo để lựa chọn không quá 20 bài dự thi gửi về Ban tổ chức cuộc thi, kèm theo báo cáo công tác tổ chức cuộc thi tại cơ sở,chậm nhất vào ngày 10/1/2017.

V. TIÊU CHÍ CHẤM THI

 • Tình huống đặt ra phải là tình huống thực tiễn, gần gũi, thiết thực; có thể giải quyết được bằng kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm của học sinh dự thi.
 • Bài viết xác định rõ vấn đề, mục tiêu cần giải quyết; nêu bật được ý nghĩa và tác dụng của việc giải quyết tình huống;
 • Nêu được các phương án với cách thức khác nhau trong việc giải quyết tình huống, ưu tiên những giải pháp và cách thức độc đáo, giàu tính sáng tạo và khả thi.
 • Bài viết thể hiện được tư duy chặt chẽ, giàu sức thuyết phục, sự khéo léo trong việc nêu lên phương hướng vận dụng, kết hợp những kiến thức, kĩ năng của các môn học khác nhau để giải quyết tình huống.
Đánh giá bài viết
3 2.889
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm