Hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

3 4.880
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------***--------
HỢP ĐỒNG CHUYỂN ĐỔI QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP (ĐẤT
5%) CỦA HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN
Nội, ngày ........ tháng .......... năm ...............
Chúng tôi gồm có:
Bên A
Ông: .....................................................................................................………….
Sinh ngày: ......./......./.............
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.......................................................…..
cấp ngày....../....../..............tại .................................................................………..
Cùng vợ Bà: ............................................................................................…….
Sinh ngày: ......./......./.............
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.......................................................…..
cấp ngày....../....../..............tại .................................................................………..
Địa chỉ liên hệ: .............................................................................................……
Số điện thoại: ...................................... ………………………………………….
Bên B
Ông/Bà:.....................................................................................................………
Sinh ngày:......./....../..............
Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số :.......................................................…..
cấp ngày....../....../..............tại ...............................................................…………
Địa chỉ liên hệ: ............................................................................................…….
Số điện thoại: ..........................................……………………………………….
Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển đổi quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau
đây:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
ĐIỀU 1
CÁC QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN ĐỔI
Bên A nhượng lại toàn bộ Quyền sử dụng đất cho Bên B đối với thửa đất 5% (được
chia cũ) theo ........................................................................................................,
tại xứ đồng Bờ Đập, thôn C Đà, Cự Khê, huyện Thanh Oai, TP. Nội.
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ............ do ........... cấp ngày ...../......../............,
cụ thể như sau:
- Thửa đất số: ...................................................
- Tờ bản đồ số:..................................................
- Địa chỉ thửa đất: .........................................................................................………….
- Diện tích: ............................... m2 (bằng chữ: ............................................)
- Hình thức sử dụng:
+ Sử dụng riêng: ..................................... m2
+ Sử dụng chung: .................................... m2
- Mục đích sử dụng:..........................................
- Thời hạn sử dụng:...........................................
- Nguồn gốc sử dụng:.......................................
Giá trị quyền sử dụng đất do hai bên thoả thuận là: .....................................đồng.
(Bằng chữ: .........................................................................đồng Việt Nam).
ĐIỀU 2
VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
1. Bên A nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ
về quyền sử dụng đất cho Bên B ngay sau khi Bên A đã được Bên B thanh toán đủ số
tiền nêu trên.
2. Các bên chuyển đổi nghĩa vụ đăng quyền sử dụng đất đối với các thửa đất
chuyển đổi tại quan thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đồng thời Bên A trách nhiệm hỗ trợ không điều kiện ràng buộc nào để Bên
B hoàn thành mọi thủ tục liên quan đến việc đăng quyền sử dụng của đất trên.
ĐIỀU 3
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các n cùng nhau
thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường
hợp không giải quyết được thì một trong hai bên quyền khởi kiện để yêu cầu toà án
thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
ĐIỀU 4
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
Bên A Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này đúng sự
thật;
2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển đổi quyền sử dụng đất theo quy định của
pháp luật;
3. Đã xem xét kỹ, biết về thửa đất nhận chuyển đổi u tại Điều 1 của Hợp đồng
này các giấy tờ về quyền sử dụng đất;
4. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
4.1. Thửa đất không tranh chấp;
4.2. Quyền sử dụng đất không bị biên để bảo đảm thi hành án;
5. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn t nguyện, không bị lừa dối, không bị ép
buộc;
6. Thực hiện đúng đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
ĐIỀU 5
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
Hai bên đã hiểu quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình hậu quả pháp của
việc giao kết Hợp đồng này.

Biểu mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Mãu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp là mẫu hợp đồng được soạn thảo để hoàn tất thủ tục chuyển nhượng đất nông nghiêp. Mời các bạn cùng tham khảo cách làm hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp trong bài viết này.

Mẫu hợp đồng chuyển nhượng đất nông nghiệp

Đánh giá bài viết
3 4.880
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm