Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

44 100.586

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất là mẫu bản hợp đồng được lập ra khi có sự đồng ý về các điều khoản trong hợp đồng của hai bên. Mẫu hợp đồng nêu rõ quyền lợi và nghĩa vụ của hai bên khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bên cạnh đó, các bạn cũng nên tham khảo bài viết Thủ tục và lệ phí chuyển nhượng quyền sử dụng đất để có thể hiểu rõ hơn. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất
Mẫu hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Mời các bạn tham khảo bản text của Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

TÊN CƠ QUANSố:……          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
____________

                                                  ….ngày….tháng…..năm….

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

 I. PHẦN GHI CỦA CÁC BÊN

1. Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Ông (bà) Tuổi:...............................................................................................................

- Nghề nghiệp:...............................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................

2. Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất:

Ông (bà) Tuổi:................................................................................................................

- Nghề nghiệp:................................................................................................................

- Hộ khẩu thường trú:.....................................................................................................

Hoặc Ông (bà):...............................................................................................................

- Đại diện cho (đối với tổ chức)........................................................................................

- Địa chỉ:........................................................................................................................

- Số điện thoại: ..........................................................Fax (nếu có)..................................

Thửa đất chuyển nhượng

- Diện tích đất chuyển nhượng: ...................................................................................m2

- Loại đất: ................................................................................................................Hạng đất (nếu có)

- Thửa số:......................................................................................................................

- Tờ bản đồ số: ..................................................................................................do.........

Cấp ngày….tháng….năm.......

Tài sản gắn liền với đất (nếu có):

3. Hai bên nhất trí thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo cam kết sau đây:

- Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất (bằng số) (bằng chữ):

- Giá chuyển nhượng tài sản (nhà ở, công trình, vật kiến trúc, cây lâu năm và tài sản khác có trên đất) (bằng số)
(Bằng chữ: )

- Tổng giá trị chuyển nhượng (bằng số):
(Bằng chữ: )

- Thời điểm thanh toán:

- Phương thức thanh toán:

- Bên chuyển nhượng phải chuyển giao đầy đủ diện tích, đúng hiện trạng và các giấy tờ liên quan đến thửa đất chuyển nhượng và các tài sản kèm theo cho bên nhận chuyển nhượng khi hợp đồng này có hiệu lực.

- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp thuế chuyển quyền sử dụng đất (nếu không có thoả thuận khác), tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ, ghi nợ trước đây (nếu có), lệ phí địa chính theo quy định của pháp luật.

- Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải trả đủ tiền, đúng thời điểm và phương thức thanh toán đã cam kết.

- Bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nộp lệ phí trước bạ.

4. Các cam kết khác:

- Bên chuyển nhượng quyền sử dụng đất xin cam đoan thửa đất có nguồn gốc hợp pháp, hiện tại không có tranh chấp, không thế chấp, không bảo lãnh, không góp vốn (trừ trường hợp các bên có thoả thuận). Nếu có gì man trá trong việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Bên nào không thực hiện những nội dung đã thoả thuận và cam kết nói trên thì bên đó phải bồi thường cho việc vi phạm hợp đồng gây ra theo quy định của pháp luật.

- Các cam kết khác:

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

- Hợp đồng này được lập tại……ngày….tháng…..năm….thành…..bản và có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày được Uỷ ban nhân dân có thẩm quyền dưới đây xác nhận chuyển nhượng.

ĐẠI DIỆN BÊN CHUYỂN
NHƯỢNG QSDĐ

(Ghi rõ họ tên, chữ ký)

 ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ

(Ghi rõ họ tên, chữ ký, dấu nếu có)

 II. PHẦN GHI CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

Nội dung xác nhận của cơ quan Địa chính, Uỷ ban nhân dân cấp huyện nơi có đất chuyển nhượng:

- Về giấy tờ sử dụng đất:..................................................................................................

- Về hiện trạng thửa đất:...................................................................................................

Chủ sử dụng đất:.............................................................................................................

Diện tích:........................................................................................................................

Thuộc tờ bản đồ số:.........................................................................................................

Đất sử dụng ổn định, không có tranh chấp:........................................................................

- Về điều kiện chuyển nhượng: Thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất quy định tại khoản….. Điều 8, Điều 9 (nếu chuyển nhượng đất nông nghiệp) của Nghị định số……..QĐ-CP ngày…..tháng….năm……của Chính phủ.

CƠ QUAN ĐỊA CHÍNH CẤP HUYỆN
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
TM.UỶ BAN NHÂN DÂN
(Ghi rõ họ tên, ký và đóng dấu)
Đánh giá bài viết
44 100.586
Xây dựng - Nhà đất Xem thêm