Mẫu hợp đồng cung cấp thông tin đất đai

1 426

Mẫu hợp đồng cung cấp thông tin đất đai

Mẫu hợp đồng cung cấp thông tin đất đai là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc cung cấp thông tin đất đai cho cá nhân tổ chức. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, quyền lợi và nghĩa vụ thực hiện của hai bên. Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng cung cấp thông tin đất đai tại đây.

Mẫu hợp đồng cung cấp thông tin đất đai

Mẫu hợp đồng cung cấp thông tin đất đai

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng cung cấp thông tin đất đai như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------

................, ngày … tháng … năm…

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THÔNG TIN ĐẤT ĐAI

1. Bên cung cấp thông tin đất đai:

1.1. Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc .........................................................

1.2. Địa chỉ: .....................................................................................................................

1.3. Điện thoại:.................................................................................................................

1.4. Người đại diện:

Họ và tên:........................................................................................................................

Chức vụ:..........................................................................................................................

2. Bên yêu cầu cung cấp thông tin đất đai :

2.1. Tên tổ chức, cá nhân yêu cầu cung cấp thông tin: .................................................

2.2. Địa chỉ: ....................................................................................................................

2.3. Điện thoại:................................................................................................................

3. Hai bên thoả thuận ký hợp đồng cung cấp thông tin đất đai như sau:

3.1. Nội dung thông tin đất đai cung cấp:…………………………………………………..

3.2. Thời gian thực hiện:……….….ngày, kể từ ngày ...... tháng…… năm ……………..

3.3. Phương thức nhận kết quả (nhận trực tiếp tại cơ quan cung cấp thông tin hoặc gửi qua bưu điện): ......................................................................................................................................

3.4. Tiền trả cho việc cung cấp thông tin là:………………………………………… đồng

(Bằng chữ:....................................................................................................................)

Trong đó: Tiền sử dụng thông tin là: ………..………………………….đồng;

Tiền dịch vụ cung cấp thông tin là:…………………………..đồng.

3.5. Số tiền đặt trước: ................................................................................... đồng

3.6. Thoả thuận khác:……………………………………………………………………....

Hợp đồng này lập tại …………………..............., ngày…..tháng…..năm ...….; gồm 02 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Đại diện Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

(Ký tên, đóng dấu)

Bên yêu cầu cung cấp thông tin

(Ký tên, đóng dấu đối với tổ chức, ghi họ tên đối với cá nhân)

Đánh giá bài viết
1 426
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm