Mẫu Hợp đồng mượn xe

5 33.036

Bạn đang muốn cho cá nhân hoặc công ty nào đó mượn xe nhưng không biết làm hợp đồng mượn xe như thế nào để vừa đảm bảo tính pháp lý vừa đúng với sự thỏa thuận giữa bên sỡ hữu xe và bên mượn. Mẫu hợp đồng cho mượn xe dưới đây sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

HỢP ĐỒNG MƯỢN XE

Số: …….............................

......................., ngày....... tháng...... năm 200.......

BÊN MƯỢN (BÊN A):.....................................................................................................................

Địa chỉ:..........................................................................................................................................

Điện thoại: ...................................................................... Fax:.......................................................

Email:............................................................................................................................................

Mã số thuế: ...................................................................................................................................

Do Ông/Bà .....................................................................................................................................

BÊN CHO MƯỢN: ( BÊN B).............................................................................................................

(Nếu là công ty thì ghi như phía trên)

Họ và tên:.......................................................................................................................................

Sinh ngày:.......................................... Dân tộc: ............................. Quốc tịch:.................................

CMND số: ...................................... Ngày cấp.......................... Nơi cấp...........................................

Địa chỉ thường trú:............................................

Đồng ý ký kết hợp đồng mượn xe với điều khoản và điều kiện như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

- Bên B đồng ý cho Bên A mượn Xe …….......................................................................………………

Nhãn hiệu: ……………….....................................................................................................…………

Biển kiểm soát số: ……........................................................................................…….………………

Các thông số khác: …………………...........................................................................……… (nếu có)

- Thời gian cho mượn: .......................................Từ ngày: ......................đến ngày:..........................

- Mục đích mượn:...........................................................................................................................

ĐIỀU 2: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

1/ Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- Giao xe Bên A đúng ngày thoả thuận có giá trị.

- Được hưởng phí dịch vụ được quy định trong hợp đồng này.

2/ Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Sử dụng đúng mục đích thuê

- Được sửa chữa nếu hư hỏng trong quá trình sử dụng và phải chịu mọi chi phí sửa chữa.

- Có trách nhiệm đối với tác hại gây ra do bên thứ ba khi sử dụng.

- Chịu trách nhiệm trả mọi chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng: xăng, tài xế, sửa chữa ....

- Thanh toán tiền thuê xe đúng hạn cho Bên A

ĐIỀU 3: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng này. Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu phát sinh các vấn đề khác thì hai bên cùng thống nhất với nhau bằng văn bản.

- Hai bên có quyền chấm dứt hợp đồng khi nhận thấy không còn cần thiết, trước khi chấm dứt hợp đồng phải báo trước cho bên kia biết bằng văn bản.

Đánh giá bài viết
5 33.036
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm