Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

1 1.407

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn là mẫu bản hợp đồng được lập ra để ký kết về việc thuê khoán chuyên môn. Mẫu hợp đồng nêu rõ thông tin của hai bên, nội dung công việc ký kết, hiệu lực hợp đồng... Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết và tải về mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn tại đây.

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Nội dung cơ bản của mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn như sau:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

 

............., ngày...tháng...năm...

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN
(VỚI ĐƠN VỊ THUÊ NGOÀI)

Bên A là Ông (Bà): .................................... Chủ Nhiệm dự án: .........................

Bên B là Ông ( Bà): ......................................... Chức vụ: ..................................

HAI BÊN THOẢ THUẬN NHƯ SAU

Điều 1: Bên B đảm nhận công việc ..................................................................

Với nội dung thuê khoán số lượng và chất lượng như sau:..............................

Thời hạn hợp đồng:...........................................................................................

Điều 2: Bên A trả thù lao cho bên Bvới số tiền là: ............................................

Để chi phí các khoản sau: .................................................................................

Điều 3: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.Nếu bên nào vi phạm hợp đồng thì phải bồi hoàn thiệt hại do hậu quả gây ra.

Hợp đồng làm thành 4 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Gửi phòng KH-TC và Phòng KHCN-SĐH mỗi phòng 1 bản.

BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

1 1.407
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Mẫu hợp đồng thuê khoán chuyên môn để xem.
Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý Xem thêm