Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

Giới thiệu

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________

  Mẫu số : 7/KHTC

Tp.HCM, ngày … … tháng … … năm 200…

HỢP ĐỒNG THUÊ KHOÁN CHUYÊN MÔN
(VỚI ĐƠN VỊ THUÊ NGOÀI)

Bên A là Ông (Bà): .............. Chủ Nhiệm dự án: ..............

Bên B là Ông ( Bà): ..................... Chức vụ: ................

HAI BÊN THOẢ THUẬN NHƯ SAU

Điều 1: Bên B đảm nhận công việc .....................

Với nội dung thuê khoán số lượng và chất lượng như sau:......................

Thời hạn hợp đồng:...........................

Điều 2: Bên A trả thù lao cho bên Bvới số tiền là: .....................

Bằng Chữ: .....................................

Để chi phí các khoản sau: ........................

Điều 3: Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký.Nếu bên nào vi phạm hợp đồng thì phải bồi hoàn thiệt hại do hậu quả gây ra.

Hợp đồng làm thành 4 bản, mỗi bên giữ 1 bản. Gửi phòng KH-TC và Phòng KHCN-SĐH mỗi phòng 1 bản.

BÊN A
(Ký và ghi rõ họ tên)
BÊN B
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng, bạn vui lòng tải về Hợp đồng thuê khoán chuyên môn để xem.

Theo dõi cộng đồng VnDoc.com trên facebook
Xem thêm Hợp đồng - Nghiệm thu - Thanh lý