Hướng dẫn 07-HD/BTCTW

1 474
BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
-------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------
Số: 07-HD/BTCTW
Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011
HƯỚNG DẪN
VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG ĐẢNG VIÊN
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Ngh quyết Trung ương 6 (khóa XI về "Nâng cao năng lực
lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức sớ đảng chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên"; Chỉ thị số 03-
CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 1-7-2011 của Ban thư về
"Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tưởng m theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Tổ chức
Trung ương hướng dẫn việc đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên như sau:
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Đánh giá đúng chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên để cấp ủy các cấp đề ra chủ trương, giải
pháp xây dựng, củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng chất
lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên;
2. Việc đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên thực hiện mỗi năm một lần gắn với tổng
kết công tác năm của địa phương, quan, đơn vị;
3. Các cấp ủy đảng cần quán triệt sâu sắc cho đảng viên về mục đích, yêu cầu, nội dung phương pháp
đánh giá chất lượng t chức sở đảng, đảng viên; tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra thẩm
định chặt chẽ việc thực hiện, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, đúng thực chất; khắc phục bệnh
thành tích trong đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên các cấp.
B. NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ
I. ĐỐI VỚI TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG
1. Căn cứ đối tượng đánh giá
- Việc đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng phải căn cứ vào yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức
chiến đấu của tổ chức sở đảng theo Nghị quyết Đại hội XI của Đảng; Quy định của Ban thư về
chức năng, nhiệm vụ của tổ chức sở đảng các nhiệm vụ được cấp ủy cấp trên giao;
- Đối tượng đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng gồm: đảng bộ sở (bao gồm c đảng bộ sở
đảng ủy được giao một số quyền cấp trên sở); chi bộ sở; chi bộ trực thuộc đảng ủy sở đảng
bộ bộ phận trong quân đội, công an.
2. Nội dung đánh giá
Việc đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng phải căn cứ vào kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ chính sau
đây:
2.1. Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, bảo đảm quốc phòng, an ninh:
- Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn của đảng bộ, chi bộ nhiệm vụ được
cấp ủy cấp trên giao;
- Việc xây dựng thực hiện Quy chế dân chủ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân
dân; công tác đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí c biểu hiện tiêu cực khác;
- Lãnh đạo công tác quốc phòng toàn dân thực hiện chính ch hậu phương quân đội; gi vững an
ninh chính trị trật tự, an toàn hội địa phương, đơn vị.
2.2. Về lãnh đạo công tác chính trị tưởng:
- Việc phổ biến, quán triệt lãnh đạo đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương, nghị
quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Công tác phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh với những biểu hiện về tưởng hành vi (nói, viết, làm...)
trái với quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;
- Việc nắm tình hình tưởng diễn biến tưởng của đảng viên, quần chúng để biện pháp lãnh đạo
hoặc báo cáo lên cấp trên giải quyết.
2.3. Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị-xã hội.
- Công tác xây dựng phát huy hiệu lực, hiệu quả quản của chính quyền sở; công tác kiểm tra,
giám sát đối với hoạt động của chính quyền; việc xem xét, giải quyết những vấn đề xảy ra s
những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân thuộc trách nhiệm của chính quyền sở;
- Lãnh đạo xây dựng mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị - hội vững mạnh, thực hiện đúng chức
năng, nhiệm vụ theo luật định điều lệ của mỗi tổ chức; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân.
2.4. Về lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ:
- Công tác xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng chính quyền, các tổ chức
chính trị - hội vững mạnh nâng cao chất lượng đội ngũ n bộ, đảng viên;
- Việc xây dựng thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, đảng bộ, chi bộ; thực hiện tự phê nh, phê
bình nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức hoạt động của Đảng;
- Thực hiện chế độ sinh hoạt đảng định kỳ đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng sinh hoạt của cấp
ủy, chi bộ; xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong Đảng;
- Công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng, đảng viên trong việc chấp hành Điều l Đảng, nghị
quyết, chỉ thị của cấp ủy cấp trên các nhiệm vụ được giao; việc phát hiện, xử đảng viên sai phạm;
công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí các tiêu cực khác;
- Công tác giáo dục, bồi dưỡng, quản phân công công tác cho đảng viên; thực hiện việc giới thiệu
đảng viên đang công tác giữ mối liên hệ với đảng ủy, chi ủy sở gương mẫu thực hiện nghĩa vụ
công dân nơi trú;
- Công tác bồi dưỡng, tạo nguồn kết nạp đảng viên, nhất những địa bàn trọng yếu, những nơi
ít hoặc chưa đảng viên.
2.5. Về lãnh đạo thực hiện việc học tập tưởng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:
- Tổ chức cho đảng viên nghiên cứu, học tập, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung
ương về học tập tưởng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;
- Xây dựng tiêu chí về chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên địa phương, quan, đơn vị theo
tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để thực hiện;
- Định kỳ kiểm điểm, đánh giá kết quả việc học tập tưởng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh của đảng bộ, chi bộ đảng viên, quần chúng trong sinh hoạt đảng (hàng tháng, kết 6 tháng
tổng kết năm); chỉ những việc làm được, chưa làm được để biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục
khuyết điểm; biểu dương những cán bộ, đảng viên những việc làm cụ thể, thiết thực về học tập tư
tưởng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
3. Phương pháp đánh giá
Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng phải căn cứ chủ yếu vào kết quả thực hiện các nhiệm vụ
của đảng bộ, chi bộ; sự vững mạnh của các t chức trong hệ thống chính trị sở chất lượng đội
ngũ cán bộ, đảng viên; đồng thời, kết hợp chấm điểm kết quả thực hiện 5 nhiệm vụ nêu trên. Cụ thể như
sau:
- Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị: số điểm tối đa 30;
- Về lãnh đạo công tác chính trị tưởng: số điểm tối đa 15;
- Về lãnh đạo xây dựng chính quyền, mặt trận Tổ quốc các tổ chức chính trị-xã hội: số điểm tối đa
15;
- Về thực hiện công tác xây dựng đảng: số điểm tối đa là 25;
- Về thực hiện việc học tập tưởng làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: số điểm tối đa 15.
4. Xếp loại chất lượng
Chất lượng tổ chức sở đảng được xếp theo 4 mức sau:
4.1. Tổ chức sở đảng trong sạch, vững mạnh:
những đảng bộ, chi bộ thực hiện xuất sắc 5 nhiệm vụ nêu trên đạt được t 90 điểm trở lên; đồng
thời, phải bảo đảm các điều kiện sau:

Hướng dẫn 07-HD/BTCTW - Đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Ngày 11/10/2011, Ban Tổ chức Trung ương Đảng ban hành Hướng dẫn 07-HD/BTCTW về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Theo đó cần đánh giá đúng chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên. Mời các bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết
1 474
Hành chính Xem thêm