Hướng dẫn 12-HD/BTCTW

3 3.039
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
BAN TỔ CHỨC
--------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
Số: 12-HD/BTCTW
Nội, ngày 06 tháng 7 năm 2018
HƯỚNG DẪN
MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ
Thực hiện Kết luận số 18-KL/TW, ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư khóa XII về tiếp tục
đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban thư khóa X “Về nâng cao chất
lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn một số
vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, thư chi bộ đảng
viên về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ. Phát huy ưu điểm, khắc
phục hạn chế, khuyết điểm trong sinh hoạt chi bộ, nhất chi bộ quan, doanh nghiệp,
đơn vị sự nghiệp. Đưa việc học tập làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh; tự phê bình phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII
trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt chi bộ; góp phần xây dựng Đảng trong
sạch, vững mạnh.
2. Các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt sâu sắc các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn
của Trung ương về sinh hoạt chi bộ; tăng cường lãnh đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát
việc chấp hành nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng, thực hiện nguyên tắc tập trung dân
chủ, tự phê bình phê bình, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, bảo đảm tính lãnh
đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt chi bộ.
3. Chi ủy phải chuẩn bị tốt thường xuyên đổi mới nội dung sinh hoạt bảo đảm đúng
quy định, hướng dẫn của cấp trên, phù hợp với tình hình, đặc điểm của chi bộ; nâng cao
hiệu quả lãnh đạo thực hiện nghị quyết của chi bộ. Mỗi đảng viên, nhất đảng viên giữ
chức vụ lãnh đạo, quản thư chi bộ phải nêu cao vai trò tiên phong gương mẫu
trong sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất, tình yêu thương đồng chí, tích cực
tham gia đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt thực hiện tốt nhiệm vụ được chi bộ
phân công.
II. NỘI DUNG
1. Công tác chuẩn bị các bước sinh hoạt chi bộ
1.1. Công tác chuẩn bị
a) Đối với sinh hoạt thường kỳ
- t hoặc phó thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết (nếu có)
hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt.
- Họp chi ủy (bí thư, phó thư những nơi không chi ủy) để thống nhất nội dung
sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ
của tháng tiếp theo; xác định những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu
quyết tại chi bộ; cho ý kiến về dự thảo nghị quyết (nếu có).
- Thông báo thời gian, địa điểm, nội dung sinh hoạt chi bộ đến đảng viên cấp ủy viên
cấp trên được phân công theo dõi chi bộ. Chi bộ điều kiện gửi trước tài liệu sinh hoạt
cho đảng viên để nghiên cứu, chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến.
b) Đối với sinh hoạt chuyên đề
- Hằng năm, chi bộ xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề để tổ chức thực hiện báo
cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp theo dõi, chỉ đạo.
- Chi bộ phân công đảng viên khả năng biên tập, am hiểu nội dung liên quan đến
chuyên đề để chuẩn bị bằng văn bản. Đối với chi bộ do điều kiện khó khăn không thể
chuẩn bị chuyên đề sinh hoạt bằng văn bản, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn
cách thức sinh hoạt nhưng phải bảo đảm chất lượng.
- thư chi bộ trao đổi về mục đích, u cầu, nội dung, phương pháp thực hiện chuyên đề
với đảng viên được phân công. Dự thảo chuyên đề phải được chi ủy hoặc thư chi bộ
thông qua gửi cho đảng viên trước khi tổ chức sinh hoạt.
1.2. Các bước sinh hoạt chi bộ
a) Mở đầu
- Tuyên bố do, giới thiệu đại biểu (nếu có).
- Cử thư ghi biên bản sinh hoạt chi bộ.
- Thông báo tình hình đảng viên: S đảng viên có mặt, vắng mặt (có do, không
do).
- Thông qua nội dung, chương trình sinh hoạt chi bộ.
b) Tiến hành sinh hoạt
(1) Đối với sinh hoạt thường kỳ
- thư chi bộ báo cáo nội dung sinh hoạt đã được chi ủy chuẩn bị gợi ý thảo luận.
- Đảng viên phát biểu ý kiến, tập trung trao đổi, thảo luận nội dung trọng tâm liên quan
trực tiếp đến hoạt động của chi bộ; tự phê bình kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao;
góp ý, phê bình đối với đảng viên trong chi bộ.
- Bí thư chi bộ cung cấp thông tin định hướng để làm những vấn đề đảng viên quan
tâm, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở, khuyến khích đảng viên tham gia đóng góp ý
kiến để buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.
(2) Đối với sinh hoạt chuyên đề
- thư chi bộ nêu mục đích, yêu cầu buổi sinh hoạt chuyên đề.
- Đảng viên được phân công chuẩn bị, trình bày dự thảo chuyên đề.
- Các đảng viên phát biểu, nêu nhận thức của cá nhân đối với chuyên đề tác dụng của
chuyên đề đối với bản thân; liên hệ với chi bộ, quan, đơn vị, địa phương; trao đổi,
đóng góp ý kiến để hoàn thiện dự thảo chuyên đề.
- Đảng viên được phân công chuẩn bị chuyên đề tiếp thu ý kiến tham gia để hoàn thiện.
Chuyên đề sau khi hoàn thiện phải gửi đảng viên trong chi bộ (chi bộ đông đảng viên
thể gửi tới tổ đảng) để nghiên cứu, học tập báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp.
c) Kết thúc
(1) Đối với sinh hoạt thường kỳ

Hướng dẫn 12-HD/BTCTW - Tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ Đảng

Ngày 06/7/2018, Ban Tổ chức Trung ương ban hành Hướng dẫn 12-HD/BTCTW về một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Hướng dẫn 12-HD/BTCTW thay thế Hướng dẫn 09-HD/BTCTW ngày 02/3/2012. Sau đây là nội dung chi tiết.

Đánh giá bài viết
3 3.039
Hành chính Xem thêm