Hướng dẫn 22HD/TWĐTN

2 1.005
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------
ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
---------------
Số: 22 HD/TWĐTN
Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2013
HƯỚNG DẪN
THỰC HIỆN ĐIỀU LỆ ĐOÀN TNCS H CHÍ MINH
Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X
của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn
toàn Đoàn thực hiện đúng thống nhất Điều lệ Đoàn như sau:
PHẦN THỨ NHẤT
NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ ĐOÀN VIÊN
I- VỀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN
1- Điều kiện độ tuổi trình độ học vấn
a) Tại thời điểm xét kết nạp, người được kết nạp vào Đoàn tuổi từ 16 (từ đủ 15 tuổi +
1 ngày) không quá 30 tuổi.
b) Người được kết nạp vào Đoàn tối thiểu trình độ tiểu học. Đối với thanh niên
người dân tộc thiểu số, người đang sinh sống vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng
kinh tế - hội đặc biệt khó khăn thì vận dụng linh hoạt.
2- Xét kết nạp đoàn viên trong một số trường hợp
a) Trường hợp thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn, ng i tham gia các hoạt động
do Đoàn tổ chức, tín nhiệm với thanh niên, nhưng bố mẹ, anh, chị, em ruột đang
bị giam giữ, trước khi xét kết nạp phải xin ý kiến của cấp ủy đảng cùng cấp.
b) Trường hợp thanh niên làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp chưa
tổ chức Đoàn, hăng hái tham gia c hoạt động do Đoàn tổ chức nơi trú, tín
nhiệm với thanh niên có nguyện vọng vào Đoàn thì chi đoàn nơi trú xét, đề nghị,
ban chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn ra quyết định chuẩn y kết nạp.
3- Thủ tục kết nạp đoàn viên
3.1- Thanh niên vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tự nguyện viết đơn, báo cáo lịch
của mình với chi đoàn, chi đoàn sở.
3.2- Được học Điều l Đoàn trang bị những kiến thức bản về Đoàn trước khi kết
nạp.
3.3- Được một đoàn viên hoặc một đảng viên (với những nơi chưa tổ chức Đoàn)
giới thiệu. Đoàn viên hoặc đảng viên giới thiệu phải người cùng công tác, lao động
hoặc học tập với người được giới thiệu ít nhất 3 tháng liên tục.
a) Đối với đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do tập thể chi đội giới
thiệu.
b) Đối với hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam do tập thể chi hội giới thiệu.
c) Đối với hội viên Hội Sinh viên Việt Nam do ban chấp hành chi hội giới thiệu.
3.4- Hội nghị chi đoàn t kết nạp từng người một với sự biểu quyết tán thành của
trên một phần hai s đoàn viên mặt tại hội nghị được đoàn cấp trên trực tiếp ra
quyết định chuẩn y.
Trường hợp đặc biệt vùng cao, vùng sâu, các đơn vị công tác phân tán không
điều kiện họp được toàn thể chi đoàn, nếu được đoàn cấp trên đồng ý thì việc xét kết
nạp thể do ban chấp hành chi đoàn xét đoàn cấp trên trực tiếp chuẩn y.
3.5- Trường hợp thanh niên đang học bậc trung học phổ thông nơi chưa tổ chức chi
đoàn thì việc kết nạp đoàn viên do ban chấp hành đoàn trường thực hiện.
II- QUY TRÌNH CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN
Bước 1: Chi đoàn, đoàn sở tổ chức tuyên truyền giới thiệu về Đoàn cho thanh niên,
thông qua các loại hình tổ chức các phương thức hoạt động của Đoàn, Hội, Đội.
Bước 2: Chi đoàn, đoàn sở xây dựng kế hoạch kết nạp đoàn viên.
- Lập danh sách thanh niên tiên tiến đội viên trưởng thành.
- Lựa chọn đối tượng theo các tiêu chuẩn kết nạp đoàn viên.
- Phân công đoàn viên giúp đỡ, dự kiến thời gian bồi dưỡng, thời gian tổ chức kết nạp.
Bước 3: Chi đoàn, đoàn sở bồi dưỡng giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên o
Đoàn.
a) Mở lớp bồi dưỡng tìm hiểu về Đoàn, lựa chọn những thanh niên đủ tiêu chuẩn
xét kết nạp (nơi điều kiện thể cấp giấy chứng nhận đã học qua lớp bồi dưỡng
tìm hiểu về Đoàn cho thanh, thiếu niên).
b) những nơi không điều kiện mở lớp tập trung thì hình thức phù hợp để
thanh niên học tập, nghiên cứu sau đó kiểm tra.
Bước 4: Tiến hành các thủ tục t chức kết nạp đoàn viên mới.
- Chi đoàn hướng dẫn thanh niên tự khai lịch viết đơn (theo mẫu sổ đoàn viên).
- Hội nghị chi đoàn xét, báo cáo lên ban chấp hành đoàn cấp trên.
- Ban chấp hành đoàn cấp trên ra quyết định chuẩn y kết nạp.
- Chi đoàn tổ chức kết nạp đoàn viên mới, trao Huy hiệu Đoàn, Thẻ đoàn viên.
- Hoàn chỉnh hồ để quản đoàn viên, tiếp tục bồi dưỡng tạo điều kiện để đoàn
viên mới rèn luyện.
Đối với những nơi không chi đoàn, ban chấp hành đoàn sở hoặc chi đoàn cơ s
thực hiện quy trình công tác phát triển đoàn viên quyết định kết nạp đoàn viên.
III - QUYỀN CỦA ĐOÀN VIÊN TRONG VIỆC NG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU CỬ
QUAN LÃNH ĐẠO CÁC CẤP CỦA ĐOÀN
1- Quyền ứng cử
a) Đoàn viên quyền ứng cử để bầu vào ban chấp hành các cấp của Đoàn, đoàn
viên đó đại biểu hay không đại biểu của đại hội.
b) Đoàn viên không phải đại biểu của đại hội, ứng cử vào ban chấp nh Đoàn từ cấp
huyện tương đương trở lên phải gửi đến ban chấp hành cấp triệu tập đại hội đơn xin
ứng cử, yếu lịch nhận t của ban chấp hành Đoàn cấp sở nơi đoàn viên
đang sinh hoạt, chậm nhất 15 ngày trước khi đại hội.
c) Tại đại hội đoàn viên, mọi đoàn viên đều quyền ứng cử để bầu m đại biểu đi
dự đại hội Đoàn cấp trên, trường hợp đoàn viên không mặt tại đại hội thể ứng
cử bằng đơn.
d) Đại biểu chính thức của đại hội đại biểu, hội nghị đại biểu quyền ứng cử để bầu
làm đại biểu đi dự đại hội đại biểu hoặc hội nghị đại biểu Đoàn cấp trên.
2- Quyền đề cử

Hướng dẫn 22HD/TWĐTN - Hướng dẫn thi hành Điều lệ Đoàn

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đoàn thông qua ngày 12/12/2012, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn hướng dẫn toàn Đoàn thực hiện đúng và thống nhất Điều lệ Đoàn thông qua Hướng dẫn 22HD/TWĐTN.

Đánh giá bài viết
2 1.005
Văn hóa Xã hội Xem thêm