Hướng dẫn mới nhất về đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019

1 50
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH
HỘI
---------------
Số: 5090/LĐTBXH-TCCB
V/v Đánh giá, phân loại công chức,
viên chức người lao động năm
2019
CỘNG HÒA HỘI CH NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------
Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2019
Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ
Thực hiện các quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức người lao động,
Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với công chức, viên
chức người lao động m 2019 như sau:
1. Về nguyên tắc, đối tượng, thời điểm, thẩm quyền quy trình đánh giá, phân loại đối
với công chức, viên chức người lao động:
Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính
phủ về đánh giá phân loại n bộ, công chức, viên chức, Nghị định số 88/2017/NĐ-CP ngày
27/7/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của
Chính phủ Công văn số 4978/LĐTBXH-TCCB ngày 28/11/2017 của Bộ về việc hướng dẫn
đánh giá phân loại công chức, viên chức người lao động.
2. Trên sở đánh giá, phân loại, Thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả về Bộ, gồm:
Công n báo cáo quá trình thực hiện; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên
chức người lao động; danh sách những công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế
về năng lực nêu do hạn chế về ng lực; danh sách những công chức, viên chức người
lao động không hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu nêu do không hoàn thành nhiệm vụ (theo
mẫu đính kèm).
3. Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền đánh giá, phân loại của Bộ (gồm Thủ
trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Cục) đơn vị gửi hồ sơ,
gồm: Phiếu đánh giá, phân loại nhân; biên bản cuộc hợp; ý kiến bằng văn bản của cấp ủy
đảng; các tài liệu liên quan như công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng
hiệu quả trong hoạt động công vụ của đơn vị được cấp thẩm quyền công nhận.
Hồ sơ, văn bản o cáo việc triển khai kết quả thực hiện, đơn vị gửi về B (qua Vụ
Tổ chức cán bộ) trước ngày 05/01/2020.
Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai o cáo Bộ theo đúng thời hạn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c):
- Cổng thông tin điện tử;
- Lưu: VT, Vụ TCCB.
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ
Trịnh Minh Chí
Tên đơn vị:
Mẫu số 01
(Đơn vị QLNN)
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Kèm Công văn số 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019)
Các trường hợp
đánh giá, phân loại
Tổng số
(người)
Mức độ đánh giá, phân loại
Ghi chú
Hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ
Hoàn thành tốt
nhiệm vụ
Hoàn thành nhiệm vụ
nhưng còn hạn chế về
năng lực
Không hoàn thành
nhiệm vụ
Số lượng
(người)
Tỷ
lệ(%)
Số lượng
(người)
Tỷ
lệ(%)
Số lượng
(người)
Tỷ lệ(%)
Số lượng
(người)
Tỷ lệ(%)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
Công chức
Lao động hợp đồng theo Nghị
định số 68/2000/NĐ-CP
Lao động hợp đồng khác
NGƯỜI LẬP BẢNG
..........ngày ... tháng.... năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Tên đơn vị:
Mẫu số 02
(Đơn vị sự nghiệp)
BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC NGƯỜI LAO ĐỘNG
(Kèm Công văn số: 5090/LĐTBXH-TCCB ngày 27 tháng 11 năm 2019)
TT
Các trường hợp
đánh giá, phân loại
Tổng số
(người)
Mức độ phân loại đánh giá
Ghi chú
Hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ
Hoàn thành tốt nhiệm
vụ
Hoàn thành
nhiệm vụ
Không hoàn
thành nhiệm vụ
Số lượng
(người)
Tỷ lệ
(%)
Số lượng
(người)
Tỷ lệ(%)
Số
lượng
(người)
Tỷ
lệ(%)
Số
lượng
(người)
Tỷ lệ(%)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
1
Viên chức
2
Lao động hợp đồng theo Nghị
định số 68/2000/NĐ-CP
3
Lao động hợp đồng khác
NGƯỜI LẬP BẢNG
..........ngày ... tháng.... năm....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Mới đây, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Công văn 5090/LĐTBXH-TCCB về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2019.

Hướng dẫn đánh giá phân loại viên chức công chức mới nhất

Theo đó, thực hiện các quy định về đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động, Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện việc đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động năm 2019 như sau:

* Về nguyên tắc, đối tượng, thời điểm, thẩm quyền và quy trình đánh giá, phân loại đối với công chức, viên chức và người lao động: Thực hiện theo quy định tại Nghị định 56/2015/NĐ-CP, Nghị định 88/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2015/NĐ-CP và Công văn 4978/LĐTBXH-TCCB về việc hướng dẫn đánh giá phân loại công chức, viên chức và người lao động. Cụ thể:

Về nguyên tắc đánh giá: Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức phải đảm bảo các nguyên tắc sau:

- Bảo đảm đúng thẩm quyền: công chức, viên chức do người đứng đầu cơ quan, đơn vị đánh giá. Cấp nào, người nào thực hiện việc đánh giá thì đồng thời thực hiện việc phân loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

- Việc đánh giá phải căn cứ vào chức trách, nhiệm vụ được giao và kết quả thực hiện nhiệm vụ. Việc đánh giá cần làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, tồn tại, hạn chế về phẩm chất, năng lực, trình độ của công chức, viên chức.

- Đảm bảo khách quan, công bằng, chính xác và không nể nang, trù dập, thiên vị, hình thức.

- Việc đánh giá, phân loại công chức lãnh đạo, quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của Vụ, đơn vị, cấp phòng trực thuộc được giao lãnh đạo, quản lý; việc đánh giá, phân loại viên chức quản lý phải dựa vào kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.

- Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu không được cao hơn mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Vụ, đơn vị (kể cả cấp phòng).

- Trường hợp công chức, viên chức không hoàn thành nhiệm vụ do yếu tố khách quan, bất khả kháng thì được xem xét trong quá trình đánh giá, phân loại.

Về thời điểm đánh giá:

- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động được tiến hành trong tháng 12, trước khi thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Đối với đơn vị sự nghiệp công lập hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo và một số lĩnh vực khác có thời điểm kết thúc năm công tác trước tháng 12 hàng năm, thời điểm đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động do Thủ trưởng đơn vị quyết định.

- Nếu chuyển công tác sang đơn vị khác thì đơn vị đó có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên).

Về thẩm quyền đánh giá, phân loại:

- Thủ trưởng đơn vị đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý (bao gồm cả Phó Thủ trưởng đơn vị).

- Bộ trưởng đánh giá, phân loại đối với các Thứ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị quản lý nhà nước, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ (gồm cả Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục, Cục).

* Trên cơ sở đánh giá, phân loại, Thủ trưởng đơn vị báo cáo kết quả về Bộ, gồm: Công văn báo cáo quá trình thực hiện; Bảng tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và người lao động; danh sách những công chức hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực nêu rõ lý do hạn chế về năng lực; danh sách những công chức, viên chức và người lao động không hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu nêu rõ lý do không hoàn thành nhiệm vụ (theo mẫu đính kèm).

Đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền đánh giá, phân loại của Bộ (gồm Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục và Cục) đơn vị gửi hồ sơ, gồm: Phiếu đánh giá, phân loại cá nhân; biên bản cuộc họp; ý kiến bằng văn bản của cấp ủy đảng; các tài liệu liên quan như công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng có hiệu quả trong hoạt động công vụ của đơn vị được cấp có thẩm quyền công nhận.

Nội dung công văn 5090/LĐTBXH-TCCB các bạn có thể sử dụng file tải về để xem chi tiết và sử dụng các biểu mẫu đính kèm.

Đánh giá bài viết
1 50
Lao động - Tiền lương Xem thêm