Hướng dẫn mới về xếp lương công chức từ ngày 01/10/2017

Quy định mới về xếp lương công chức từ ngày 01/10/2017

Ngày 15/8/2017, Bộ nội vụ ban hành Thông tư 05/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số quy định về bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính. Mời các bạn cùng tham khảo hướng dẫn mới về xếp lương công chức từ ngày 01/10/2017.

Từ ngày 01/10/2017, hướng dẫn mới về bổ nhiệm ngạch và xếp lương với công chức chuyên ngành hành chính bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Khoản 6 Điều 1 của Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017.

Quy định mới về xếp lương công chức từ ngày 01/10/2017

Theo đó, công chức được bổ nhiệm vào các ngạch chuyên ngành hành chính quy định tại Thông tư 11/2014/TT-BNV được áp dụng bảng lương tương ứng ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, cụ thể:

- Áp dụng Bảng 2 với các ngạch công chức sau:

 • Ngạch chuyên viên cao cấp áp dụng công chức loại A3 (nhóm 1)
 • Ngạch chuyên viên chính áp dụng công chức loại A2 (nhóm 1)
 • Ngạch chuyên viên áp dụng công chức loại A1
 • Ngạch cán sự áp dụng công chức loại A0
 • Ngạch nhân viên áp dụng công chức loại B

- Áp dụng Bảng 4 với ngạch nhân viên lái xe cơ quan.

Đồng thời hướng dẫn cụ thể cách chuyển ngạch và xếp lương đối với công chức đang giữ các ngạch chuyên ngành hành chính cũ sang các ngạch chuyên ngành hành chính mới tại Thông tư 11.

Cụ thể:

Áp dụng Bảng 2 (Nghị định 204) đối với các ngạch công chức sau:

Ngạch
công chức

Bậc
1

Bậc
2

Bậc
3

Bậc
4

Bậc
5

Bậc
6

Bậc
7

Bậc
8

Bậc
9

Bậc
10

Bậc
11

Bậc
12

Loại A3

                       

Nhóm 1

6.20

6.56

6.92

7.28

7.64

8.00

           

Loại A2

                       

Nhóm 1

4.40

4.74

5.08

5.42

5.76

6.10

6.44

6.78

       

Loại A1

2.34

2.67

3.00

3.33

3.66

3.99

4.32

4.65

4.98

     

Loại A0

2.10

2.41

2.72

3.03

3.34

3.65

3.96

4.27

4.58

4.89

   

Loại B

1.86

2.06

2.26

2.46

2.66

2.86

3.06

3.26

3.46

3.66

3.86

4.06

Áp dụng Bảng 4 (Nghị định 204) đối với ngạch nhân viên lái xe cơ quan.

Ngạch
nhân viên

Bậc 1

Bậc 2

Bậc 3

Bậc 4

Bậc 5

Bậc 6

Bậc 7

Bậc 8

Bậc 9

Bậc 10

Bậc 11

Bậc 12

Lái xe cơ quan

2.05

2.23

2.41

2.59

2.77

2.95

3.13

3.31

3.49

3.67

3.85

4.03

Công chức đang giữ các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (cũ) theo Quyết định 414/TCCP-VC sang các ngạch công chức chuyên ngành hành chính (mới) quy định tại Thông tư 11/2014 thì được chuyển ngạch và xếp lương như sau:

Đối với ngạch chuyên viên cao cấp, ngạch chuyên viên chính và ngạch chuyên viên: Công chức đã được bổ nhiệm ở ngạch nào thì tiếp tục xếp lương theo ngạch đó.

Đối với ngạch cán sự:

 • Công chức tốt nghiệp trình độ cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm thì được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (mới), nếu đang xếp lương theo công chức loại A0 (Nghị định 204) thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại A0 đó;
 • Nếu đang xếp lương theo công chức loại B thì được xếp lương lại theo hướng dẫn tại Khoản 1 Mục II Thông tư 02/2007/TT-BNV.
 • Trường hợp công chức chưa có bằng tốt nghiệp cao đẳng phù hợp với vị trí công việc đang làm nhưng đã được bổ nhiệm vào ngạch cán sự (cũ) và đang xếp lương theo công chức loại B thì tiếp tục xếp lương theo công chức loại B đó trong thời hạn 06 năm (tính từ ngày 01/10/2017).​

Đối với ngạch nhân viên:

 • Các đối tượng đảm nhiệm vị trí công chức thừa hành, phục vụ đã được tuyển dụng vào làm công chức theo quy định pháp luật, có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên và đang xếp lương theo công chức loại B thì được bổ nhiệm vào ngạch nhân viên (mới) và tiếp tục được xếp lương theo công chức loại B đó.
 • Riêng đối với nhân viên lái xe cơ quan thì phải có bằng lái xe được cơ quan có thẩm quyền cấp và tiếp tục xếp lương nhân viên lái xe của Bảng 4 (Nghị định 204).
 • Trường hợp công chức chưa có bằng tốt nghiệp trung cấp trở lên phù hợp với vị trí công việc đang làm thì tiếp tục được xếp lương theo ngạch nhân viên hiện hưởng của Bảng 4 (Nghị định 204) trong thời hạn 06 năm (tính từ ngày 01/10/2017).
 • Đối với nhân viên hợp đồng (theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP) thì xếp lương theo Bảng 4 (Nghị định 204).

Thông tư 05/2017/TT-BNV sẽ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BNV và Thông tư 13/2010/TT-BNV.

Đánh giá bài viết
4 4.233
Lao động - Tiền lương Xem thêm