Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Hướng dẫn tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022

VnDoc.com xin giới thiếu tới tất cả các bạn hướng dẫn đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022 để các bạn nắm rõ được các quy trình và nội dung thực hiện cụ thể.

ĐẢNG BỘ TỈNH ..............

ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Số ....- HD/ĐUK ........., ngày ... tháng ... năm 20....

HƯỚNG DẪN
Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022

-----

Thực hiện Điều lệ Đảng (khóa XI); căn cứ Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về quy định thi hành Điều lệ Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 20/9/2016 của Ban Bí thư khóa XII hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng; Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh hướng dẫn tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG

Các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở (sau đây gọi chung là chi bộ) đều tiến hành Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 theo quy định của Điều lệ Đảng (khóa XI).

2. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

Thực hiện 02 nội dung sau:

- Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 (đối với những chi bộ mới thành lập thì đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ từ khi thành lập cho đến thời điểm đại hội) và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 - 2022; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư (đối với chi bộ không có chi ủy) trong nhiệm kỳ 2017 – 2020.

- Bầu cử chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

1. Chuẩn bị dự thảo văn kiện đại hội

Chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ (đối với chi bộ không có chi ủy) chịu trách nhiệm chuẩn bị tài liệu phục vụ đại hội chi bộ gồm: Chương trình Đại hội, Nội quy Đại hội, Quy chế bầu cử, Báo cáo tình hình đảng viên tham dự Đại hội, Báo cáo công tác chuẩn bị nhân sự, Báo cáo chính trị, Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022, Văn bản điều hành chi tiết, Diễn văn khai mạc, Diễn văn bế mạc, các biên bản bầu cử.

Đối với dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Nghị quyết Đại hội, chi bộ cần tổ chức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, quần chúng và các tổ chức đoàn thể thuộc phạm vi lãnh đạo của chi bộ bằng hình thức thích hợp, thiết thực. Sau khi tiếp thu ý kiến đóng góp, chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ (đối với chi bộ không có chi ủy) chịu trách nhiệm tu chỉnh lần cuối dự thảo Báo cáo chính trị và Nghị quyết Đại hội chi bộ để trình Đại hội thảo luận, quyết định.

Cụ thể như sau:

a- Báo cáo chính trị của chi bộ (gồm 02 phần):

- Phần thứ nhất, Báo cáo kiểm điểm tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội chi, đảng bộ trong nhiệm kỳ: Phải bám sát Nghị quyết Đại hội chi bộ mình và các Nghị quyết, Chương trình hành động, Kế hoạch của cấp ủy cấp trên để đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện, những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan; gắn kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của chi bộ với việc thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XI) và Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 12/5/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xác định rõ, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của chi bộ trong nhiệm kỳ mới.

- Phần thứ hai, Báo cáo kiểm điểm của tập thể chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư (đối với chi bộ không có chi ủy): Phải đề cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ cầu thị, nghiêm túc, thẳng thắn; đánh giá đúng mức kết quả thực hiện vai trò lãnh đạo của chi ủy hoặc của bí thư, phó bí thư (đối với chi bộ không có chi ủy) trong nhiệm kỳ; chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan đối với những yếu kém, khuyết điểm và đề ra các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

b- Dự thảo Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022: Trên cơ sở báo cáo chính trị, chi ủy xây dựng dự thảo Nghị quyết Đại hội gồm những nội dung cơ bản, quan trọng của báo cáo chính trị (cần lưu ý nghiên cứu Nghị quyết Đại hội của đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2020 để xây dựng Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 cho phù hợp).

2. Công tác chuẩn bị nhân sự

2.1- Tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi và số lượng chi ủy khóa mới

a- Yêu cầu và tiêu chuẩn chi ủy viên

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự chi ủy khoá mới căn cứ vào tiêu chuẩn chung của cán bộ được quy định trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ, cụ thể là:

- Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

- Cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mật thiết với quần chúng, với nhân dân, được quần chúng và nhân dân tín nhiệm.

- Có trình độ hiểu biết về lý luận chính trị, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; có trình độ văn hoá, chuyên môn, đủ năng lực và sức khỏe để làm việc có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Cấp ủy các chi, đảng bộ cần đặc biệt nhấn mạnh tiêu chuẩn về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, hiệu quả hoàn thành nhiệm vụ được giao; khả năng đoàn kết, quy tụ; phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; có tinh thần đấu tranh xây dựng nội bộ; có ý thức chấp hành nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp trên; chấp hành chủ trương luân chuyển của cấp có thẩm quyền; có quyết tâm cao, khắc phục khó khăn để tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Lãnh đạo chủ chốt của cấp ủy phải thực sự tiêu biểu về bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức và sự cống hiến, có uy tín trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Không cơ cấu vào chi ủy những cán bộ, đảng viên mà bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vi phạm những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm.

b- Độ tuổi và cơ cấu cấp ủy

- Các đồng chí lần đầu tham gia chi ủy nói chung phải đủ tuổi công tác ít nhất trọn 01 nhiệm kỳ. Những đồng chí được giới thiệu tái cử ít nhất phải còn đủ tuổi công tác từ 1/2 nhiệm kỳ. Đối với các đồng chí trưởng phòng, ban, giám đốc các trung tâm, đơn vị (hoặc cấp phó) đang làm bí thư chi bộ còn đủ tuổi công tác từ 01 năm (12 tháng) trở lên, tùy vào điều kiện thực tế có thể tiếp tục giới thiệu tái cử chi ủy và bầu làm bí thư chi bộ.

- Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn là chính, chi ủy cần có cơ cấu hợp lý để bảo đảm yêu cầu lãnh đạo toàn diện và có tính kế thừa; nhất thiết không vì cơ cấu mà làm giảm chất lượng chi ủy. Các chi bộ cần chú ý cơ cấu cán bộ nữ, cán bộ trẻ tham gia chi ủy; những nơi có tổ chức Đoàn thanh niên, thì tùy vào điều kiện thực tế để cơ cấu đồng chí Bí thư Đoàn thanh niên tham gia chi ủy.

c- Số lượng:

Số lượng chi ủy viên thực hiện theo Quy định số 29-QĐ/TW ngày 25/7/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về quy định thi hành Điều lệ Đảng, cụ thể như sau:

- Chi bộ có 09 đảng viên chính thức trở lên bầu chi ủy, chi bộ có đông đảng viên bầu không quá 7 chi ủy viên (Lưu ý: Số lượng chi ủy viên không quá 1/3 số đảng viên chính thức của chi bộ).

Đại hội Chi bộ trực tiếp bầu chi ủy trước, sau đó bầu bí thư, phó bí thư trong số chi ủy viên.

- Chi bộ có dưới 09 đảng viên bầu bí thư, nếu cần bầu phó bí thư

Căn cứ vào tiêu chuẩn và thực trạng đội ngũ cán bộ, Đại hội quyết định số lượng chi ủy viên khoá mới theo quy định trên. Nếu trước Đại hội chưa chuẩn bị được nhân sự theo độ tuổi và cơ cấu nêu trên, thì tại Đại hội có thể bầu thiếu số lượng, sau Đại hội sẽ xem xét, bổ sung.

Số lượng ứng cử viên trong danh sách bầu cử chi ủy do Đại hội quyết định nhưng phải nhiều hơn số lượng cần bầu; số dư tối đa do đại hội quyết định nhưng không quá 30% số lượng cần bầu, trong đó chi ủy triệu tập đại hội chuẩn bị số lượng nhân sự chi ủy có số dư từ 10% - 15%.

Trường hợp bầu lấy số lượng 1 người thì danh sách bầu cử tối đa là 2 người; trong đó chi ủy triệu tập đại hội chỉ nên lựa chọn giới thiệu 1 người.

2.2- Quy trình chuẩn bị nhân sự:

a- Chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ (đối với chi bộ không có chi ủy) tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch chi ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

b- Chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ tổ chức Hội nghị đảng viên để lấy ý kiến giới thiệu nhân sự chi ủy nhiệm kỳ mới.

Trên cơ sở nghe chi ủy báo cáo kết quả quy hoạch nhân sự chi uỷ, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 từng đảng viên viết phiếu giới thiệu (theo mẫu) đề xuất nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2022 và gửi lại cho chi ủy tổng hợp gồm:

- Danh sách chi ủy viên đương nhiệm tiếp tục tham gia chi ủy khóa mới;

- Danh sách nhân sự ngoài chi ủy đương nhiệm tham gia chi ủy khóa mới;

- Nhân sự giữ chức vụ bí thư, phó bí thư khoá mới.

c- Trên cơ sở kết quả giới thiệu, chi ủy hoặc bí thư, phó bí thư chi bộ (đối với chi bộ không có chi ủy) đối chiếu với nguồn cán bộ được quy hoạch, yêu cầu cơ cấu chi ủy trong nhiệm kỳ 2020 - 2022 để tiến hành xây dựng đề án nhân sự gồm các nội dung: Tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu chi ủy, phó bí thư, bí thư chi bộ khoá mới.

Nhân sự bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022 phải phù hợp với cơ cấu nhân sự đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Chi ủy biểu quyết bằng phiếu kín những vấn đề sau đây:

- Số lượng chi ủy viên trình Đại hội xem xét, quyết định;

- Danh sách các đồng chí được giới thiệu tham gia chi ủy khóa mới (gồm đương nhiệm và giới thiệu mới);

- Nhân sự bí thư, phó bí thư.

Những đồng chí có trên 50% tổng số chi ủy viên đương nhiệm giới thiệu sẽ được đưa vào danh sách để báo cáo cấp ủy cấp trên trực tiếp và trình ra Đại hội. Nếu số lượng biểu quyết của chi ủy chưa đủ so với số lượng cần giới thiệu (có số dư từ 10% - 15% so với số lượng cần bầu) thì cần thảo luận thêm để bỏ phiếu giới thiệu bổ sung cho đủ số lượng; nếu chưa chuẩn bị được nhân sự thì xin ý kiến đảng ủy cơ sở có thể bầu thiếu số lượng tại Đại hội, sau đó sẽ bổ sung chi ủy viên khoá mới cho phù hợp.

Đối với các chi bộ không có chi ủy, đồng chí bí thư chi bộ và phó bí thư chi bộ cần có sự trao đổi, thống nhất việc chuẩn bị nhân sự khóa mới để báo cáo cấp đảng ủy cơ sở và trình ra Đại hội. Trường hợp không có sự thống nhất giữa bí thư chi bộ và phó bí thư chi bộ thì do đồng chí bí thư chi bộ quyết định, đồng thời báo cáo cụ thể để đảng ủy cơ sở chỉ đạo.

d- Báo cáo xin ý kiến của đảng ủy cơ sở cho ý kiến về đề án và phương án nhân sự (đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận thì báo đảng ủy bộ phận để đảng ủy bộ phận có ý kiến và báo cáo đảng ủy cơ sở xem xét, quyết định). Nội dung báo cáo gồm:

- Tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy khoá mới;

- Danh sách các đồng chí được giới thiệu tham gia chi ủy khóa mới (gồm đương nhiệm và giới thiệu mới);

- Nhân sự bí thư, phó bí thư khóa mới.

e- Nếu đảng ủy cơ sở thống nhất với phương án nhân sự do chi ủy đề xuất và không có ý kiến chỉ đạo gì khác thì phương án nhân sự đó sẽ được giới thiệu với Đại hội.

- Nếu đảng ủy cơ sở có ý kiến chỉ đạo khác thì chi ủy thảo luận và biểu quyết từng vấn đề theo ý kiến chỉ đạo và báo cáo lại kết quả cho đảng ủy cơ sở biết để kịp thời chỉ đạo.

Việc báo cáo nhân sự của chi bộ đối với đảng ủy cơ sở phải được thực hiện trước ngày khai mạc Đại hội 20 ngày.

Đánh giá bài viết
1 30.303
Hành chính Xem thêm