Hướng dẫn về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

1 2.088

Hướng dẫn về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức thường được tổ chức tại quận, huyện thuộc các lĩnh vực chuyên ngành. Muốn tổ chức một Hội nghị Cán bộ công chức thành công tốt đẹp các bạn có thể tham khảo bài viết sau đây, VnDoc.com xin gửi đến bạn đọc hướng dẫn về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức bản chi tiết nhất.

Nghị quyết hội nghị cán bộ công chức

Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức

Kịch bản Hội nghị Cán bộ công chức

Lời dẫn chương trình Hội nghị Cán bộ công nhân viên chức

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG QUẬN 11
----------------------
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 125/HD-LĐLĐ Quận 11, ngày 05 tháng 11 năm 2015

HƯỚNG DẪN
V/v Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016

Căn cứ công văn số 431/CV-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh ngày 20 tháng 10 năm 2015 chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; Hội nghị người lao động năm 2016.

Để công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị năm 2016 đạt hiệu quả thiết thực, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc tham gia quản lý, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh. Liên đoàn Lao động Quận 11 hướng dẫn các công đoàn cơ sở cơ quan hành chính sự nghiệp, công đoàn cơ sở UBND 16 Phường thực hiện những nội dung như sau:

I. Về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính sự nghiệp, cơ quan UBND 16 Phường

- Thực hiện đúng nội dung và quy trình tổ chức được quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ, BCH CĐCS cần chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức ngay trong tháng 11/2015 và tập trung các nội dung chủ yếu như sau:

a) Kiểm điểm việc thực hiện các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác hàng năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới của cơ quan, đơn vị;

b) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị lắng nghe ý kiến đóng góp, phê bình của cán bộ, công chức, viên chức; giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức;

c) Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn;

d) Bàn các biện pháp cải tiến điều kiện làm việc, nâng cao đời sống của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị;

đ) Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan, đơn vị báo cáo công tác; bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định của pháp luật;

e) Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác.

* Chuẩn bị của Thủ trưởng đơn vị:

 • Bố trí địa điểm, thời gian, kinh phí tổ chức Hội nghị theo quy định.
 • Kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đánh giá việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2015, phương hướng thực hiện kế hoạch công tác năm 2016 và báo cáo hoạt động tài chính của cơ quan năm 2015.
 • Kiểm điểm việc thực hiện quy chế dân chủ trong năm 2015 và bổ sung các mặt còn thiếu sót hoặc phát sinh mới phù hợp yêu cầu hoạt động trong năm 2016 như: Quy chế chi tiêu nội bộ, Quy chế thi đua khen thưởng; Quy chế sử dụng quỹ phúc lợi; Quy chế bồi dưỡng, đào tạo lại chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công chức, viên chức; Quy chế thực hành tiết kiệm chống lãng phí...
 • Giải đáp thắc mắc và đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn, công tác chăm lo đời sống của cán bộ, công chức cơ quan.
 • Khen thưởng (Nếu có).

* Chuẩn bị của Ban Chấp hành CĐCS:

 • Báo cáo góp ý của cán bộ, công chức đối với nhiệm vụ của đơn vị, chú trọng đến phương hướng thực hiện kế hoạch công tác năm 2016.
 • Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức từ các tổ công đoàn đã thảo luận đối với thực hiện Nghị quyết cán bộ, công chức năm 2015.
 • Giải đáp các kiến nghị của cán bộ, công chức thuộc phạm vi trách nhiệm của công đoàn cơ quan.
 • Chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân cơ sở chuẩn bị báo cáo kết quả hoạt động của năm 2015 và chương trình hoạt động năm 2016. Bầu ban Thanh tra nhân dân (nếu hết nhiệm kỳ 2 năm).
 • Tổng kết phong trào thi đua năm 2015, phát động phong trào thi đua năm 2016.

* Trách nhiệm của BCH CĐCS về thực hiện Nghị quyết Hội nghị:

 • Thông báo kết quả Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; kế hoạch triển khai Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.
 • Hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; kiến nghị với thủ trưởng đơn vị các biện pháp thực hiện.
 • Đối với BCH CĐCS UBND 16 Phường cần phối hợp tốt với các đoàn thể khác trong hệ thống chính trị thực hiện vai trò giám sát việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức.

II. Chương trình tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức

Tiêu đề khẩu hiệu
HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC (HOẶC VIÊN CHỨC) CƠ QUAN
............................................................NĂM 2016

Trình tự chương trình Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức:

1. Tuyên bố lý do – Giới thiệu đại biểu (người dẫn chương trình);

2. Giới thiệu chủ tọa đoàn (thành phần chủ tọa đoàn gồm thủ trưởng đơn vị, chủ tịch Công đoàn cơ sở, có thể mở rộng chủ tọa đoàn), chủ tọa đoàn giới thiệu thư ký ghi biên bản (xin biểu quyết);

3. Thủ trưởng cơ quan trình bày báo cáo thực hiện nhiệm vụ trong 1 năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong năm kế tiếp (dự thảo);

4. Thông qua Quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan, đơn vị; phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với tổ chức công đoàn;

5. Ban Thanh tra nhân dân báo cáo kết quả công tác năm, (nếu đã hết nhiệm kỳ 02 năm) dự kiến giới thiệu nhân sự mới;

6. Thảo luận, đóng góp ý kiến đối với toàn bộ các dự thảo do Thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch Công đoàn trình bày, nêu tổng hợp ý kiến đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan.

7. Chủ trì Hội nghị tiếp thu ý kiến, giải đáp thắc mắc của cán bộ, công chức, viên chức trong đơn vị.

8. Khen thưởng cá nhân, tập thể của cơ quan, đơn vị có thành tích trong công tác (nếu có);

9. Thư ký thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị (chủ tọa Hội nghị xin biểu quyết của hội nghị);

10. Nghi thức bế mạc.

Thời gian tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trong các đơn vị hành chính sự nghiệp, UBND 16 Phường chậm nhất đến hết ngày 31/12/2015 hoàn thành, tổ chức xong Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức đề nghị các đơn vị gởi biên bản, Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức về LĐLĐ Quận 11 (Ban CSPL, đ/c ................ di động: ......................).

Lưu ý: BCH các CĐCS có thể vào địa chỉ Website của LĐLĐ Q11 để xem hướng dẫn: ldldq11.org.vn Liên đoàn Lao động Quận 11 Hướng dẫn hoạt động công đoàn cơ sở

Ban Chính sách Pháp luật hoặc vào Thông báo Liên đoàn Lao động.

Trên đây là nội dung hướng dẫn về việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2016, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Quận 11 đề nghị BCH CĐCS cần tranh thủ sự lãnh đạo của Cấp ủy Đảng, phối hợp với thủ trưởng đơn vị thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ.

Đánh giá bài viết
1 2.088
Thủ tục hành chính Xem thêm