Kế hoạch 1323/KH-SGDĐT Hà Nội 2019

U
B
ND
T
H
A
N
H
P
H
6
HA
N
Q
I
C
Q
N
G
H
OA
X
A
H
0
I
C
H
U
N
G
H
I
A
V
I
E
T
N
A
M
S
O
G
I
A
O
DV
C
V
A
D
A
O
T
A
O
D
o
c
l
a
p
-
T
u
d
o
-
H
a
n
h
p
hu
c
S
o
:
/
3
^
3
/
K
H
-
S
GD
B
T
H
a
N
o
i
,
n
g
a
y
H
t
h
d
n
g
4
n
a
m
20
1
9
K
E
H
O
A
C
H
T
r
i
e
n
k
h
a
i
c
on
g
t
ac
d
a
o
t
a
o
,
b
o
i
d
i
r
&
n
g
d
o
i
n
g
u
c
a
n
b
o
q
u
a
n
l
y
,
g
i
a
o
v
i
e
n,
n
h
a
n
v
i
e
n
N
g
a
n
h
G
DD
T
H
a
N
p
i
-
N
a
m
2
0
1
9
C
a
n
c
i
i
Q
u
y
8
t
d
i
n
h
s
6
7
0
9
3
/
Q
B
-
U
B
N
B
n
g
a
y
3
1
/
1
2
/
2
0
1
8
c
i
i
a
U
B
N
B
t
h
a
n
h
ph
o
H
a
N
o
i
(
Q
uy
e
t
d
i
n
h
s
o
7
09
3
)
v
e
v
i
e
c
g
i
a
o
c
h
i
t
i
e
u
k
e
h
o
ac
h
v
a
du
t
o
a
n
k
i
n
h
p
h
i
d
a
o
t
a
o
,
b
o
i
d
u
o
n
g
(
B
T
B
B
)
c
on
g
c
h
u
c
,
v
i
e
n
c
h
t
i
c
N
g
a
n
h
G
i
a
o
d
u
e
v
a
B
a
o
t
a
o
(
G
B
B
T
)
H
a
N
o
i
n
a
m
20
1
9
;
C
a
n
c
u
Q
u
y
e
t
d
i
n
h
s
o
23
1
5
/
Q
B
-
U
B
N
B
n
g
a
y
1
7
/
4
/
2
0
1
7
c
i
i
a
U
B
N
B
t
h
a
n
h
p
h
6
H
a
N
p
i
v
e
v
i
e
c
ph
e
d
u
y
e
t
B
e
a
n
"
N
d
n
g
ca
o
c
h
a
t
l
i
c
o
n
g
D
T
B
D
d
o
i
n
g
u
c
a
n
bo
,
c
on
g
c
h
u
c
,
v
i
e
n
c
h
u
c
t
h
a
n
h
p
h
o
H
d
N
o
i
g
i
a
i
d
o
a
n
2
0
1
6
-
2
020
"
(
Q
u
y
e
t
d
i
n
h
s
o
23
1
5
)
;
C
a
n
c
u
r
K
p
h
o
a
c
h
s
o
2
1
2
/
K
H
-
B
G
BB
T
n
g
a
y
2
0
/
3
/
2
0
1
9
c
i
i
a
B
o
G
BB
T
v
k
v
i
e
c
t
o
c
h
u
c
b
o
i
du
a
n
g
t
r
i
e
n
k
h
a
i
t
h
u
c
h
i
e
n
C
h
u
o
n
g
t
r
i
n
h
g
i
a
o
d
u
e
p
h
o
t
h
o
n
g
m
o
i
n
a
m
20
1
9
(
K
l
h
o
a
c
h
s
6
2
1
2
)
v
a
K
e
h
o
a
c
h
s
6 2
6
3
/
KH
-
B
G
B
B
T
n
g
a
y
2
9
/
3
/
2
0
1
9
c
i
i
a
B
o
G
B
B
T
v
e
c
h
i
t
i
e
t
c
ac
h
o
a
t
d
o
n
g
b
o
i
d
u
a
n
g
g
i
a
o
v
i
e
n
v
a
c
a
n
b
o
q
u
a
n
l
y
g
i
a
o
d
u
e
(
CB
Q
L
)
t
h
u
c
h
i
e
n
C
h
u
a
n
g
t
r
i
n
h
g
i
a
o
d
u
e
pho
t
h
o
n
g
m
o
i
n
a
m
2
0
1
9
;
S
o
G
BB
T
H
a
N
o
i
x
a
y
du
n
g
K
e
h
o
a
c
h
B
T
B
B
d
o
i
n
g
u
C
B
Q
L
,
g
i
a
o
v
i
e
n
,
n
h
^
n
v
i
e
n
N
g
a
n
h
G
BB
T
H
a
N
o
i
n
a
m
2
0
1
9
nh
u
s
a
u
:
I
.
M
(
J
C
D
I
C
H
,
Y
E
U
C
A
U
1
.
M
u
c
d
i
c
h
-
T
h
u
c
h
i
e
n
t
o
t
q
u
y
d
i
n
h
c
u
a
B
o
G
B
B
T
v
e
c
o
n
g
t
a
c
b
o
i
d
u
d
n
g
t
h
u
o
n
g
xuy
e
n
c
h
o
d
o
i
n
g
u
C
B
Q
L
,
g
i
a
o
v
i
e
n
c
a
n
c
i
i
v
a
o
t
i
n
h
h
i
n
h
t
h
u
c
t
e
c
u
a
d
a
n
v
i
v
a
d
i
a
ph
u
a
n
g
.
-
T
a
n
g
c
u
a
n
g
n
a
n
g
l
i
r
e
c
u
a
d
p
i
n
g
u
C
B
Q
L
v
a
g
i
a
o
v
i
e
n
,
n
h
a
m
d
a
p
u
ng
y
e
u
c
a
u
t
r
i
e
n
k
h
a
i
t
h
u
c
h
i
e
n
C
h
u
a
n
g
t
r
i
n
h
g
i
a
o
d
u
e
p
ho
t
ho
n
g
m
a
i
.
2
.
Y
e
u
c
a
u
C
a
c
d
a
n
v
i
v
a
c
a
n
h
a
n
x
a
y
du
n
g
v
a
t
o
c
h
u
c
t
h
u
c
h
i
e
n
K
e
h
o
ac
h
B
T
B
B
p
h
u
h
a
p
v
a
i
n
h
u
c
a
u
b
o
i
d
u
a
n
g
c
u
a
t
i
r
n
g
do
i
t
u
a
n
g
,
p
h
u
h
a
p
v
a
i
t
i
n
h
h
i
n
h
t
h
u
c
t
e
c
u
a
d
i
a
p
h
u
a
n
g
v
a
m
o
i
c
a
s
a
g
i
a
o
d
u
e
,
d
a
m
b
a
o
t
h
i
e
t
t
h
u
c
v
a
h
i
e
u
q
u
a
.
I
I
.
N
Q
I
DU
N
G
D
A
O
T
A
O
,
B
B
l
D
I
/
&
N
G
N
a
n
g
ca
o
t
r
i
nh
dp
c
h
uy
e
n
m
on
,
n
g
h
i
e
p
v
u
qu
a
n
l
y
,
t
r
i
n
h
d
p
n
g
o
a
i
n
g
u
,
t
i
n
h
o
c
,
p
h
a
m
c
h
a
t
c
h
i
n
h
t
r
i
,
d
a
o
d
u
e
,
l
o
i
s
o
n
g
c
h
o
d
p
i
n
g
u
CB
Q
L
,
g
i
a
o
v
i
e
n
v
a
nh
a
n
v
i
e
n
t
r
o
n
g
N
g
a
n
h
,
g
i
u
p
m
o
i
n
g
u
a
i
n
a
m
vu
n
g
v
a
t
h
u
c
h
i
e
n
t
o
t
c
h
i
i
t
r
u
a
n
g
d
a
y
C
h
u
a
n
g
t
r
i
n
h
g
i
a
o
d
u
e
p
h
o
t
h
o
ng
m
a
i
:

Kế hoạch số 1323/KH-SGDĐT năm 2019

Kế hoạch 1323/KH-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội - Năm 2019.

Nội dung Kế hoạch 1323/KH-SGDĐT 

Thuộc tính văn bản

Số hiệu 1323/KH-SGDĐT
Lĩnh vực Giáo dục đào tạo
Nơi ban hành Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội
Người ký: Chử Xuân Dũng
Loại văn bản: Kế hoạch
Ngày ban hành: 11/04/2019
Đánh giá bài viết
1 25
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm