Kế hoạch 1779/KH-GDĐT-TC 2019

Kế hoạch số 1779/KH-GDĐT-TC

Sở giáo dục đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành kế hoạch 1779 về công tác tuyển dụng viên chức năm học 2018-2019. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng theo dõi.

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 1779/KH-GDĐT-TC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2018

KẾ HOẠCH

Tuyển dụng viên chức công tác ở các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo

m học 2018 - 2019

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 04 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ quy định vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập; căn cứ Thông tư số 14/2012/TT-BNV ngày 18 tháng 12 năm 2012 về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 41/2012/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ về ban hành Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; Quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và Nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 22/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở công lập;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 23/2015/TTLT- BGDĐT- BNV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên trung học phổ thông công lập;

Căn cứ Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp; Quyết định số 43/2017/QĐ-UBND ngày 24/8/2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc bãi bỏ văn bản.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2018 – 2019 đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở gồm trường trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học trong đó có cấp trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên, Trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp như sau:

1. Về tình hình nhu cầu tuyển dụng

Sở Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có 125 đơn vị trực thuộc. Thực hiện chủ trương đẩy mạnh công tác phân cấp quản lý đối với các đơn vị trực thuộc có tính đặc thù riêng và các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo kinh phí hoạt động thường xuyên Sở đã ban hành Quyết định số 790/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 5 năm 2018 phân cấp tổ chức tuyển dụng viên chức đối với 23 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc.(Đính kèm phụ lục 1)

Năm học 2018-2019 ngành giáo dục thành phố dự kiến tuyển sinh 68.690 học sinh cấp THPT, đồng thời thành lập và đưa vào hoạt động 01 trường trung học phổ thông trên địa bàn quận Thủ Đức. Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến tuyển dụng 365 giáo viên THPT và 62 nhân viên (Đính kèm phụ lục 2), để bổ sung nhu cầu giáo viên, nhân viên đối với các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục thường xuyên và các đơn vị trực thuộc chưa được phân cấp tuyển dụng.

2. Nguyên tắc tuyển dụng

2.1. Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện theo Quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BNV ngày 28/12/2012 của Bộ Nội vụ;

2.2. Tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm gắn với chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc đã được duyệt;

2.3. Đảm bảo công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật; đảm bảo tính cạnh tranh;

2.4. Những người được tuyển chọn phải đảm bảo đúng tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ gắn với chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp cần tuyển;

3. Điều kiện dự tuyển

3.1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của Luật lao động hiện hành;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

e) Có văn bằng, kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

f) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

3.2. Người dự tuyển các chức danh Giáo viên phải đạt trình độ chuẩn theo qui định hiện hành tương ứng với chức danh nghề nghiệp giáo viên đăng ký dự tuyển, cụ thể:

a) Đối với Giáo viên cấp THCS: Có bằng tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên hoặc cao đẳng các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học cơ sở; có trình độ Ngoại ngữ bậc 1 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (viết tắt là Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT), có trình độ Tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 3 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (viết tắt là Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT);

b) Đối với Giáo viên cấp THPT: Có bằng tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành phù hợp với bộ môn giảng dạy và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm đối với giáo viên trung học phổ thông; có trình độ Ngoại ngữ bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; đối với giáo viên dạy Ngoại ngữ thì trình độ ngoại ngữ thứ hai phải đạt bậc 2 theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT; có trình độ tin học đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT.

3.3. Người dự tuyển các vị trí nhân viên phải đạt trình độ tốt nghiệp từ trung cấp chuyên nghiệp trở lên có chuyên ngành phù hợp tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm cần tuyển; đạt trình độ Ngoại ngữ và Tin học đáp ứng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm theo quy định hiện hành.

3.4. Đối với xét tuyển đặc cách

Điều kiện xét tuyển đặc cách theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 15/2012/TT- BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ Hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

- Thực hiện công văn số 1492/SNV-CCVC ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Sở Nội vụ về việc tăng cường quản lý công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức đề nghị các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập không thực hiện xét tuyển đặc cách đối với các trường hợp đã ký kết hợp đồng lao động làm việc tại cơ quan, đơn vị hơn 01 năm.

3.5. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Ứng viên không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

3.6. Người đăng ký dự tuyển chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên trong cùng một đơn vị sự nghiệp công lập sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ và lệ phí đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

3.7. Người đứng đầu cơ quan được giao quyền tuyển dụng viên chức có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

3.8. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

Lưu ý: Đối với yêu cầu về trình độ Tin học và Ngoại ngữ:

- Đối với trình độ Ngoại ngữ: căn cứ công văn số 6089/BGDĐT-GDTX ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về phúc đáp CV số 4453/BNV- CCVC. Trình độ A tương đương A1 (bậc 1 Khung 6 bậc); B tương đương A2 (bậc 2 Khung 6 bậc); C tương đương B1 (bậc 3 Khung 6 bậc);

- Đối với trình độ Tin học: thực hiện theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- BGDĐT-BTTTT Quy định tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.

3. Hình thức tuyển dụng

- Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua hình thức xét tuyển bằng bài phỏng vấn kiến thức chung và phần thực hành giảng dạy, xử lý tình huống bài giảng.

- Xét tuyển đặc cách theo quy định tại Khoản 2 Điều 3 của Quyết định 03/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định về tuyển dụng, chuyển công tác viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với những vị trí việc làm mang tính đặc thù hoặc đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.

4. Hội đồng tuyển dụng viên chức

Căn cứ Điều 6, Mục I, Chương II Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức(viết tắt là Nghị định số 29/2012/NĐ-CP). Các đơn vị thành lập hội đồng tuyển dụng viên chức đúng thành phần theo quy định. Nhiệm vụ của hội đồng tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

5. Hồ sơ dự xét tuyển

Ứng viên chuẩn bị 03 bộ hồ sơ (trong đó gồm 01 bộ hồ sơ nộp khi tham gia buổi rà soát hồ sơ ứng viên theo quy trình tuyển dụng, 02 bộ hồ sơ nộp tại đơn vị được phân công công tác sau khi có kết quả trúng tuyển). Tất cả các loại hồ sơ nên sao y được cơ quan có thẩm quyền chứng thực trên khổ giấy loại A4 để tránh thất lạc và sắp xếp theo thứ tự qui định như trên. Hồ sơ của người dự tuyển gồm có:

1. Đơn đăng ký dự tuyển viên chức (theo mẫu);

2. Bản Sơ yếu lý lịch tự thuật (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

3. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ Tin học, chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định hiện hành và bảng điểm kết quả học tập theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp người học tập được đào tạo theo hệ thống tín chỉ bảng điểm học tập theo thang điểm 4 phải có bản quy đổi về thang điểm 10 của cơ sở đào tạo, cấp bằng; nếu không có bảng quy đổi phải đồng ý theo cách quy đổi chung của cơ quan tuyển dụng. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và được Cục trưởng

Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý của văn bằng;

4. Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

5. Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

Đối với ứng viên là viên chức có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH trong các đơn vị trường công lập, dân lập, tư thục, bổ sung hồ sơ nộp về trường khi nhận nhiệm sở, gồm:

a) Quyết định nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng làm việc; hợp đồng lao động;

b) Sổ Bảo hiểm xã hội, tờ rời in rõ quá trình đóng BHXH có xác nhận của Bảo hiểm xã hội;

c) Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc.

Những ứng viên đã có quá trình công tác đúng với chức danh nghề nghiệp đăng ký dự tuyển, có tham gia đóng BHXH nếu trúng tuyển sẽ được xem xét bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp tương ứng với quá trình công tác theo Quyết định lương hiện hưởng khi nghỉ việc (miễn thực hiện chế độ tập sự) theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức.

6. Quy trình, thời gian, địa điểm

6.1. Các đơn vị đã được phân cấp tuyển dụng viên chức

Đối vời 23 đơn vị đã được phân cấp tổ chức tuyển dụng theo Quyết định số 790/QĐ-GDĐT-TC ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, đề nghị ứng viên đăng ký dự tuyển vào các đơn vị đã được phân cấp, theo dõi kế hoạch tuyển dụng riêng của đơn vị và thực hiện đúng quy trình, thời gian và địa điểm theo kế hoạch tuyển dụng đó (Phụ lục 1).

Ví dụ: ứng viên đăng ký xét tuyển vào Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, ứng viên thực hiện theo quy trình đã được thông báo tuyển dụng của Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

6.2. Đối với các ứng viên tham gia dự tuyển tại Sở Giáo dục và Đào tạo

1. Ứng viên đăng ký dự tuyển trong giờ hành chính bắt đầu từ ngày 05/6/2018 đến hết ngày 03/7/2018 tại phòng Tiếp dân; nộp lệ phí tuyển dụng và nhận Mã số đăng ký dự tuyển khi đến đăng ký; ứng viên đem theo giấy chứng minh nhân dân của ứng viên và chỉ được đăng ký một lần với số chứng minh nhân dân đó.

2. Ứng viên sử dụng Mã số đăng ký và số chứng minh nhân dân để điền đầy đủ và hoàn toàn chịu trách nhiệm về những thông tin đăng ký dự xét tuyển đến hết ngày 03/7/2018 tại địa chỉ: http://phongtccb.hcm.edu.vn, chọn mục Tuyển dụng, Đăng ký tuyển dụng; chọn mục Tuyển dụng đăng ký dự tuyển Sửa thông tin đăng ký.

3. Ứng viên theo dõi lịch tổ chức rà soát hồ sơ dữ liệu ứng viên dự tuyển (dự kiến ngày 09-10/7/2018) mang theo 01 bộ hồ sơ theo quy định, đến rà soát dữ liệu theo hướng dẫn, sau đó nhận mã số xét tuyển.

4. Trong thời gian này, ứng viên thường xuyên theo dõi thông tin trên trang web và có thể thay đổi nơi đăng ký dự tuyển (nếu cần); khi ứng viên thay đổi

nơi đăng ký dự xét tuyển, ứng viên phải thực hiện lại từ đầu quy trình đăng ký (mục 7) của kế hoạch này.

5. Thời gian tổ chức rà soát dữ liệu: dự kiến hai ngày 09 – 10 / 7 /2018

6. Thời gian tổ chức phỏng vấn: dự kiến hai ngày 20/ 7 /2018 và 21/ 7 /2018

7. Địa điểm dự kiến rà soát dữ liệu hồ sơ và Phỏng vấn tuyển dụng:

Trường Trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa

Số 20 Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh (đối với ứng viên đăng ký dự tuyển viên chức tại Sở Giáo dục và Đào tạo).

8. Thời gian công bố kết quả: dự kiến 10 giờ thứ Sáu, ngày 03/8/2018.

9. Thời gian nhận thông báo trúng tuyển: dự kiến Thứ Tư, ngày 08/8/2018.

10. Thời gian nhận nhiệm sở: dự kiến thứ 5, ngày 09/8/2018.

11. Thời gian nhận hồ sơ: viên chức đã trúng tuyển nộp hai (02) bộ hồ sơ theo qui định tại mục 6 của văn bản này khi đến nhận nhiệm sở tại đơn vị đã được phân công công tác. Đề nghị Thủ trưởng đơn vị thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển viên chức trước khi ký hợp đồng làm viêc theo quy định tại Thông tư số 04/2015/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2015 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung Điều 6 Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức và báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 24/8/2018.

Trên đây là kế hoạch tuyển dụng viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, căn cứ tình hình thực tế Sở Giáo dục và Đào tạo có thể sẽ có những điều chỉnh bằng văn bản để phù hợp với tình hình công tác tuyển dụng và đúng các văn bản quy phạm hiện hành./.

Đánh giá bài viết
1 53
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi công chức - viên chức Xem thêm