Kế hoạch 270/KH-BGDĐT

1 173
BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO
-------
CỘNG HÒA HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 270/KH-BGDĐT
Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2018
KẾ HOẠCH
ĐÀO TẠO, BỒI ỠNG GIÁO VIÊN SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG THỰC HIỆN CHƯƠNG
TRÌNH, SÁCH GIÁO KHOA GIÁO DỤC PHỔ THÔNG MỚI
Thực hiện Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội (sau đây gọi Nghị quyết 88),
Nghị quyết số 51/2017/QH14 ngày 21/11/2017 của Quốc hội điều chỉnh thời gian thực hiện chương
trình (CT), sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông (GDPT) (sau đây gọi Nghị quyết 51), Quyết
định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi Quyết định 404), Quyết
định s 732/QĐ-TTg ngày 29/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ (sau đây gọi Quyết định 732), Bộ
Giáo dục Đào tạo (GDĐT) ban hành kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên sở GDPT thực hiện
CT, SGK GDPT mới như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Triển khai thực hiện Nghị quyết 88, Nghị quyết 51, Quyết định 404 Quyết định 732 nhằm góp
phần thực hiện Nghị quyết s 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần th Tám Ban Chấp nh Trung
ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo, đáp ng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện
đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế.
2. Bảo đảm tất cả giáo viên cơ s GDPT trên cả nước hoàn thành CT bồi dưỡng trước thời gian bắt đầu
triển khai áp dụng CT, SGK GDPT mới tuần tự đối với từng cấp học, từ m học 2019-2020 đối với lớp
1 cấp tiểu học (TH), từ năm học 2020-2021 đối với lớp 6 cấp trung học sở (THCS) từ năm học
2021-2022 đối với lớp 10 cấp trung học phổ thông (THPT).
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG
1. Tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn dạy học CT GDPT mới
a) Sản phẩm: i liệu hướng dẫn dạy học các môn học, hoạt động giáo dục (gọi chung môn học) các
lớp học trong CT GDPT mới cho tất cả các đối tượng. Tài liệu gồm: (i) n bản tài liệu (nội dung
hướng dẫn); (2) băng, đĩa hình (Video clip) giới thiệu, hướng dẫn case studies để giáo viên tham khảo.
b) Các bước tiến hành:
- Dự thảo tài liệu: Ban Phát triển các CT môn học căn cứ CT môn học trong CT GDPT mới dự thảo tài
liệu hướng dẫn thực hiện dạy học môn học.
- Góp ý cho dự thảo tài liệu thông qua các hình thức: (i) Gửi văn bản xin ý kiến của Vụ Giáo dục Trung
học, Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục Nhà giáo Cán bộ quản giáo dục các đơn vị liên quan; (ii) Tổ
chức hội thảo để xin ý kiến một số chuyên gia, nhà khoa học; lãnh đạo, chuyên viên sở GDĐT; giáo viên,
cán bộ quản sở GDPT.
- Chỉnh sửa, biên tập tài liệu: (i) Ban Phát triển các CT môn học chỉnh sửa dự thảo tài liệu trên cơ sở tiếp
thu ý kiến góp ý của các tổ chức, nhân; (ii) Ban quản Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT tuyển chọn Nhà
xuất bản biên tập tài liệu để thẩm định.
- Thẩm định, phê duyệt tài liệu: Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học chủ trì, phối hợp với các
đơn vị liên quan thuộc Bộ Giáo dục Đào tạo theo cấp học t chức thẩm định trình Lãnh đạo Bộ
GDĐT xem xét, phê duyệt tài liệu.
c) Thời gian: Các công việc trên được hoàn thành trong quý 3/2018.
d) Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí thuộc Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT.
2. Bồi dưỡng giáo viên cốt cán môn học trung ương
a) Kết quả: Giáo viên cốt cán các môn học hoàn thành tốt các khóa bồi dưỡng trung ương.
b) Nội dung bồi dưỡng: (i) Hướng dẫn dạy học môn học (theo tài liệu hướng dẫn dạy học CT GDPT
mới); (ii) Hướng dẫn sử dụng hệ thống bồi dưỡng giáo viên qua mạng (do CT ETEP biên soạn).
c) Số lượng giáo viên cốt cán môn học: Mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tuyển chọn 3 giáo
viên/môn học/cấp học. Cụ thể:
- Tiểu học: Lớp 1: 24 giáo viên (03 giáo viên/môn x 08 môn); Lớp 2: 24 giáo viên (03 giáo viên/môn x
08 môn); Lớp 3: 24 giáo viên (03 giáo viên/môn x 08 môn); Lớp 4: 30 giáo viên (03 giáo viên/môn x 10
môn); Lớp 5: 30 giáo viên (03 giáo viên/môn x 10 môn). Tổng cộng 5 khối lớp: 132 giáo viên.
- Trung học sở: Lớp 6: 33 giáo viên (03 giáo viên/môn x 11 môn); Lớp 7: 33 giáo viên (03 giáo
viên/môn x 11 môn); Lớp 8: 33 giáo viên (03 giáo viên/môn x 11 môn); Lớp 9: 33 giáo viên (03 giáo
viên/môn x 11 môn). Tổng cộng 4 khối lớp: 132 giáo viên.
- Trung học phổ thông: Lớp 10: 45 giáo viên (03 giáo viên/môn x 15 môn); Lớp 11: 45 giáo viên (03
giáo viên/môn x 15 môn); Lớp 12: 45 giáo viên (03 giáo viên/môn x 15 môn). Tổng cộng 3 khối lớp:
135 giáo viên.
d) Thời gian, địa điểm thời lượng, lộ trình bồi dưỡng:
- Thời gian địa điểm: Các khóa bồi dưỡng được tổ chức ng năm, từ năm 2018 đến năm 2023 tại
Nội.
- Thời lượng lộ trình: Mỗi năm bồi dưỡng 1 đợt trong 08 ngày. Giáo viên cốt cán TH được bồi dưỡng
6 đợt (từ năm 2018 đến năm 2023), giáo viên cốt cán THCS được bồi dưỡng 5 đợt (từ năm 2019 đến
năm 2023), giáo viên cốt cán THPT được bồi dưỡng 4 đợt (từ năm 2020 đến năm 2023).
đ) Các bước tiến hành:
- Tuyển chọn giáo viên cốt cán môn học: Sở GDĐT tiến hành tuyển chọn đủ số lượng giáo viên cốt cán
môn học cử tham dự các khóa bồi dưỡng trung ương.
- Tổ chức bồi dưỡng: Ban quản Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT chủ trì, phối hợp với Cục Nhà giáo
Cán bộ quản giáo dục các đơn vị liên quan tổ chức các khóa bồi dưỡng ng năm.
e) Nguồn kinh phí tổ chức bồi dưỡng: Từ nguồn kinh phí thuộc Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT các
nguồn kinh phí hợp pháp khác.
3. Bồi dưỡng giáo viên địa phương
a) Kết quả: Giáo viên đứng lớp các sở giáo dục phổ thông hoàn thành tốt các khóa bồi dưỡng địa
phương trước thời điểm áp dụng CT, SGK theo lộ trình.
b) Nội dung bồi dưỡng: (i) Hướng dẫn dạy học môn học (theo tài liệu hướng dẫn dạy học CT GDPT
mới); (ii) Hướng dẫn sử dụng hệ thống bồi dưỡng giáo viên qua mạng (do CT ETEP biên soạn).
c) Thời gian, địa điểm, thời lượng, l trình các bước tiến hành bồi dưỡng: Sở GDĐT tham mưu với
Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bảo đảm lộ trình triển khai áp dụng CT, SGK mới.
d) Nguồn kinh phí: Sử dụng kinh phí của địa phương.
4. Bồi dưỡng giáo viên dạy các môn Tin học Công nghệ (TH), Lịch sử Địa lý, Khoa học tự
nhiên (THCS)
a) Kết quả: Giáo viên dạy các môn Tin học Công nghệ, Lịch sử Địa lý, Khoa học tự nhiên các
sở giáo dục phổ thông hoàn thành tốt các khóa bồi dưỡng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên để
thực hiện giảng dạy CT, SGK theo lộ trình.

Kế hoạch 270/KH-BGDĐT - Đào tạo giáo viên thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới

Ngày 02 tháng 5 năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Kế hoạch 270/KH-BGDĐT đào tạo, bồi dưỡng giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết.

Thuộc tính văn bản: Kế hoạch 270/KH-BGDĐT

Số hiệu 270/KH-BGDĐT
Loại văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực, ngành Giáo dục
Nơi ban hành Bộ Giáo dục và Đào tạo
Người ký Nguyễn Hữu Độ
Ngày ban hành 02/05/2018
Ngày hiệu lực
02/05/2018
Đánh giá bài viết
1 173
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm