Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019-2020 của trường mầm non

1 1.288

Kế hoạch cải cách hành chính 2019

Cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc của nhà trường đặc biệt là trường mầm non. Mời các bạn tham khảo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của trường mầm non.

KẾ HOẠCH
Cải cách hành chính năm 2019 của trường Mầm Non

Căn cứ Quyết định .................. ngày .... tháng .... năm ........ của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố ...................về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Phòng giáo dục và đào tạo.

Trường Mầm Non...................xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 như sau:

I. Mục tiêu:

- Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên và là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc của nhà trường, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ của nhà trường và của ngành giáo dục thành phố ...................trong năm 2019.

- Tiếp tục xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho đơn vị, cá nhân trong việc yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính.

- Tạo bước đột phá về kỷ cương, kỷ luật hành chính để mang lại hiệu quả, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để nâng cao công tác cải cách hành chính tại đơn vị.

- Thủ tục hành chính được cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện; 100% TTHC được cập nhật, niêm yết công khai, rõ ràng tại bộ phận văn thư và 100% văn bản đi, đến được cập nhật đúng quy cách và thời gian quy định.

II. Nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2019:

1. Cải cách thể chế:

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng các kế hoạch chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao chất lượng trong quản lý, chỉ đạo chuyên môn.

- Đảm bảo 100% văn bản ban hành đúng quy định, phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của nhà trường.

- Tiếp tục rà soát, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản đúng nội dung, thể thức.

2. Cải cách thủ tục hành chính

- Thường xuyên cập nhật các quy định TTHC mới do phòng giáo dục và sở giáo dục ban hành, thực hiện công khai đầy đủ TTHC theo quy định trên trang web của trường.

- Tiếp tục tuyên tuyền sâu rộng và công bố TTHC đã ban hành.

- Đinh kỳ và đột xuất tổ chức kiểm tra việc thực hiện CCHC của các thành viên chủ chốt của nhà trường

3. Cải cách tổ chức bộ máy:

- Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ và quy chế làm việc của các thành viên trong nhà trường, phát huy cơ chế phối hợp giữa chuyên môn, công đoàn và các tổ chức trong đơn vị.

- Nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm và năng lực của đội ngũ CBGV-NV trong nhà trường về thực hiện cải cách hành chính.

4. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CB, CC,VC:

- Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và chuyên môn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên trong nhà trường nhằm phục vụ cho sự phát triển giáo dục.

- Xây dựng kế hoạch và quán triệt thực hiện tốt các kế hoạch, quyết định có liên quan đến việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội giáo viên, nhân viên.

- Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá công chức, viên chức, chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên. Khen thưởng giáo viên nhân viên đúng theo quy định pháp luật, việc đánh giá phân loại giáo viên, nhân viên phải theo các tiêu chí cụ thể, gắn với chất lượng, hiệu quả công việc được giao trong đó đề cao việc thực hiện công tác CCHC.

- Cán bộ quản lý thực hiện nghiêm túc kế hoạch tham gia dạy học theo thông tư 48 của Bộ giáo dục và đaog tạo.

- Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh lề lối làm việc, nâng cao ý thức trách nhiệm, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong đơn vị gắn với “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

5. Cải cách tài chính công

-Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cơ chế khoán chi hành chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ nhằm tăng thêm thu nhập cho CBGVNV trong đơn vị.

- Tăng cường công tác kiểm tra tài chính, tài sản và các khoản thi chi trong nhà trường.

6. Hiện đại hóa nền hành chính:

- Tiếp tục thực hiện các giải pháp để tăng cường hiệu quả trong ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường đưa tin, bài về CCHC và các chuyên mục khác trên website của nhà trường.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo.

III. Giải pháp:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cho đội ngũ giáo viên, nhân viên để hiểu đúng về công tác CCHC.

- Nâng cao năng lực nghiên cứu, tham mưu của cán bộ công chức, viên chức nhất là các phó hiệu trưởng, nhân viên văn thư.

- Gắn công việc của BGH trong việc thực hiện công tác cải cách hành chính, việc thực hiện CCHC là tiêu chí để đánh giá thi đua, khen thưởng cho cá nhân.

IV. Tổ chức thực hiện:

- Nhà trường xây dựng kế hoạch thực hiện triển khai đến tất cả CBGV-NV, nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp, mục tiêu, chỉ tiêu của kế hoạch đề ra.

- Các phó hiệu trưởng và các tổ trưởng chuyên môn thường xuyên kiểm tra đôn đốc các tổ viên thực hiện kế hoạch CCHC của đơn vị.

- Trên đây là Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2019 của Trường Mầm non ..................../.

Nơi nhận:

-Các Hiệu phó;

-Các tổ CM;

-Website của trường;

- Lưu hs trường.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

Đánh giá bài viết
1 1.288

Video đang được xem nhiều

Hành chính Xem thêm