Kế hoạch giải giao hữu bóng đá mini chào mừng 30/4 và 1/5

Mẫu kế hoạch giải giao hữu bóng đá mini chào mừng 30/4 và 1/5

VnDoc.com mời các bạn tham khảo kế hoạch giải giao hữu bóng đá mini chào mừng 30/4 và 1/5 trong bài viết này. Kế hoạch giao hữu bóng đá mini đưa ra thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức giải bóng đá.

Kịch bản khai mạc giải bóng đá

Bài phát biểu khai mạc giải bóng đá

Kế hoạch giải bóng đá giao hữu

TRƯỜNG ………………….

BCH CÔNG ĐOÀN – CHI ĐOÀN

Số: ……/KH-CĐ&ChĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

………………….., ngày … tháng … năm 20…

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC

GIAO LƯU BÓNG ĐÁ MINI NĂM HỌC 20… – 20…

I. MỤC ĐÍCH:

- Căn cứ kế hoạch năm học 20… – 20… của trường ..................;

- Căn cứ kế hoạch hoạt động Công đoàn năm học 20… – 20… của BCH Công đoàn trường ..................

- Thực hiện kế hoạch hoạt động của Chi đoàn trường .................. nhiệm kỳ 20… – …

- Nhằm lập thành tích chào mừng … năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/20…) và … năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1/5/1886 – 1/5/20…);

- Nhằm đẩy mạnh các hoạt động TDTT trong các Công đoàn cơ sở và tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt lành mạnh, rèn luyện sức khỏe, đồng thời tạo mối đoàn kết, hữu nghị giữa các đơn vị.

Nay Chi đoàn trường .................. phối hợp cùng BCH Công đoàn tổ chức giải bóng đá mini giao hữu giữa các đơn vị trường học trong xã Bình Giang và các đơn vị kết nghĩa.

II. NỘI DUNG:

  1. Đối tượng tham gia:

- CĐ trường .................. – Ban tổ chức giải

- Ban tổ chức dự kiến mời:

+ CĐ trường ………………. + CĐ trường ………………. + CĐ trường ……………..

  1. Nội dung và hình thức thi đấu:

- Thi đấu bóng đá nam và nữ – Sân cỏ nhân tạo

- Bốc thăm đá loại trực tiếp

  1. Thời gian và địa điểm thi đấu:

- Thời gian: Khai mạc và thi đấu từ 7h30 ngày 27/04/20… (Chủ nhật)

- Địa điểm:

III. KINH PHÍ – KHEN THƯỞNG:

- BTC dự kiến kinh phí: …đ/Đội (*). Trong đó:

+ Cờ luân lưu:

+ Sân bãi:

+ Âm thanh, loa đài:

- Khen thưởng: 02 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba, 02 giải khuyến khích.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

- BCH Công đoàn và Chi đoàn nhà trường phối hợp lên kế hoạch tổ chức cụ thể và gửi giấy mời đến các đơn vị tham gia; họp thống nhất kinh phí, nội dung và hình thức thi đấu.

- Chi ủy, BGH nhà trường giám sát, đôn đốc việc tổ chức thực hiện đồng thời hỗ trợ kinh phí tổ chức.

- Đội bóng nhà trường lên kế hoạch tập dượt nhằm chuẩn bị tốt cho hội thao.

- Công đoàn viên trong đơn vị nhiệt liệt hưởng ứng và tham gia cổ vũ hội thao.

Trên đây là kế hoạch tổ chức giao lưu bóng đá mini chào mừng ... năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/20...) và ... năm ngày Quốc tế Lao động 1/5 (1/5/1886 – 1/5/20...), đề nghị Công đoàn và Chi đoàn phối hợp để thực hiện tốt kế hoạch này.

Đánh giá bài viết
1 2.538
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm