Kế hoạch họp phụ huynh cuối học kì 1 năm học 2017-2018

1 6.451

Kế hoạch họp phụ huynh cuối HK1

VnDoc.com mời các bạn tham khảo Kế hoạch họp phụ huynh cuối học kì 1 năm học 2017-2018 trong bài viết này. Kế hoạch họp phụ huynh HK1 đưa ra những phần chuẩn bị của giáo viên nộp lên Ban giám hiệu và nội dung cuộc họp phụ huynh.

Nội dung họp phụ huynh cuối học kì 1

Biên bản họp phụ huynh học kì 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

***

KẾ HOẠCH, CHƯƠNG TRÌNH

HỘI NGHỊ PHỤ HUYNH HỌC SINH THƯỜNG KỲ

SƠ KẾT HỌC KỲ 1-NĂM HỌC 20…-20…

TRƯỜNG …………………

I. PHẦN CHUẨN BỊ:

-HT chuẩn bị bản tóm tắt “BÁO CÁO SƠ KẾT HỌC KỲ 1 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HỌC KỲ 2-NĂM HỌC 20...-20...”. Giáo viên chủ nhiệm chú trọng vấn đề chất lượng học sinh yếu kém nhất là khối ….. từ đó nâng cao nhận thức, vận động dạy thêm học thêm ở phụ huynh -chú ý biểu dương học sinh giỏi, tiên tiến, học sinh có kết quả yếu kém về học lực từng em một để PH biết. (Trước 06/01/20… để phát cho GVCN chuẩn bị lên chương trình)

-Văn phòng photo thư mời để giao GVCN ký, phát, dặn dò HS (trước 03/01/20…), photo biên bản, chương trình cho mỗi GVCN/ 2 bản.

-GVCN lo tổ chức vệ sinh, sắp xếp bàn ghế, chuẩn bị nước uống, cắt cử học sinh tiếp tân, đón tiếp phụ huynh (hoàn chỉnh trước 07/01/20…) -nhận 50 000đ nước uống ở văn phòng-yêu cầu GVCN phải chu đáo nước uống với phụ huynh lớp mình.

-BGH thống nhất các vấn đề để giải trình cho phụ huynh nếu có ý kiến phụ huynh mà GVCN không giải thích được.

-GVCN chuẩn bị ghi các nội dung vào sổ liên lạc phát cho phụ huynh.

-GVCN làm bản tổng hợp kết quả học tập, rèn luyện học sinh, tổng hợp tiền nộp cuẩ học sinh theo các mẫu sau (đưa lên văn thư phô tô độ 5 bản/ lớp để phụ huynh chuyền nhau đọc trong cuộc họp-Nộp 1 bản cho BGH):

(mẫu) THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH

HỌC KỲ 1-NĂM HỌC 20...-20...

LỚP:… GVCN:…………………….

TT

HỌ VÀ TÊN

KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN

ĐIỂM TBC

XL HỌC LỰC

XL

HẠNH

KIỂM

KHEN

THƯỞNG

HƯỚNG RÈN LUYỆN CHÍNH

Ở HỌC KỲ 2

           

01

                       

02

                       

-GVCN thống kê và cho PHHS cam đoan vào bản thống kê thời gian hứa nộp các khoản đóng góp theo mẫu sau:

THỐNG KÊ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA HỌC SINH

HỌC KỲ 1-NĂM HỌC 20...-20...

LỚP:… GVCN:…………………….

TT

HỌ TÊN

HỌC SINH

 

TS TIỀN ĐÓNG

ĐÃ ĐÓNG

CÒN THIẾU CÁC KHỎAN

TỔNG TIỀN CÒN THIẾU

PH CAM ĐOAN THỜI GIAN NỘP

PH KÝ TÊN (GHI HỌ TÊN)

PHẢI ĐÓNG

MIỄN GIẢM

HỌC PHÍ

BẢO HIỂM Y TẾ

PHỤ HUYNH

GIỮ XE

     

01

                     

02

                     
                       

LƯU Ý: các bản thồng kê này hạn nộp cho thầy …… cuối cùng là 06/01/20... Trường sẽ photo đủ cho mỗi phụ huynh một bản. GVCN nào không nộp bị cắt thi đua học kỳ 1.

II. PHẦN NỘI DUNG (GVCN chủ trì)

1.Điểm danh-thu giấy mời

2.Giới thiệu lí do, nội dung cuộc họp (GVCN): Báo cáo sơ lược tình hình hoạt động nhà trường trong học kỳ 1, Báo cáo chi tiết kết quả học tập, rèn luyện từng học sinh, Bàn phương hướng phối hợp giữa GVCN-PHHS trong học kỳ 2 nhằm nâng cao nề nếp, kỷ cương và đặc biệt là chất lượng học tập và rèn luyện của học sinh.

Cử chủ tọa (GVCN), thư ký (1 phụ huynh có kinh nghiệm)

3.Giáo viên chủ nhiệm đánh giá chung tình hình nhà trường trong học kỳ 1, 20…-20… (tóm tắt những ý chính trong báo cáo tóm tắt của Hiệu trưởng kèm theo)

4.Gíao viên CN đánh giá tình hình chung của lớp và định hướng hoạt động của lớp trong học kỳ 2 theo dự kiến của giáo viên chủ nhiệm.

5.Giáo viên chủ nhiệm đánh giá chất lượng học tập và rèn luyện của từng học sinh, từ đó nêu định hướng cho từng HS cụ thể trong học kỳ 2 và thời gian tiếp theo để cùng phụ huynh bàn hướng điều chỉnh (đây là nội dung chính cần tập trung)

THỐNG KÊ KẾT QUẢ HỌC TẬP RÈN LUYỆN CỦA HỌC SINH

HỌC KỲ 1-NĂM HỌC 20...-20...

LỚP:… GVCN:…………………….

TT

HỌ VÀ TÊN

KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN

ĐIỂM TBC

XL HỌC LỰC

XL

HẠNH

KIỂM

HƯỚNG RÈN LUYỆN CHÍNH

Ở HỌC KỲ 2

           

01

                     

02

                     

6.Giáo viên chủ nhiệm trình bày việc thực hiện kế hoạch thu chi của hội cha mẹ học sinh trường và tiền phụ đạo của học sinh-nêu tên phụ huynh chưa hoặc chậm đóng góp (có danh sách đính kèm từng học sinh đóng góp theo mẫu và cam đoan thời gian đóng của từng phụ huynh cụ thể):

THỐNG KÊ CÁC KHOẢN ĐÓNG GÓP CỦA HỌC SINH

HỌC KỲ 1-NĂM HỌC 20...-20...

LỚP:… GVCN:…………………….

TT

HỌ TÊN

HỌC SINH

 

TS TIỀN ĐÓNG

ĐÃ ĐÓNG

CÒN THIẾU CÁC KHỎAN

SỐ TIỀN CÒN THIẾU

PH CAM ĐOAN THỜI GIAN NỘP

PH KÝ TÊN (GHI HỌ TÊN)

PHẢI ĐÓNG

MIỄN GIẢM

KHOẢN 1

KHOẢN 2

KHOẢN 3

KHOẢN 4…

     

01

                     

02

                     
                       

7.Ý kiến phụ huynh: Phụ huynh học sinh nêu ý kiến, GVCN giải trình

(nội dung nào không hiểu thì gọi ĐT hoặc trực tiếp PHT: PHT Chiến phụ trách

các lớp PTTH, PHT Quyết phụ trách các lớp PTCS)

III. PHẦN KIẾN NGHỊ ĐIỀU CHỈNH: (Từng nội dung một, nêu lý do-tổng số người nêu lên)

Yêu cầu GVCN các lớp thực hiện nghiêm túc kế hoạch trên. Sau khi họp xong photo nộp lại văn thư, văn thư photo cho Hiệu trưởng: 1 biên bản họp chi hội, 2 bản thống kê theo mẫu trên (thống kê học tập rèn luyện, thống kê nộp các khoản đóng góp (có ký tên của phụ huynh) ngay sau khi họp xong.

HIỆU TRƯỞNG

Đánh giá bài viết
1 6.451
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm