Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường THPT

1 700

Mẫu kế hoạch kiểm tra nội bộ THPT

Mẫu kế hoạch kiểm tra nội bộ trường THPT là biểu mẫu kế hoạch chi tiết về quy trình kiểm tra nội bộ trường học. Biểu mẫu kế hoạch kiểm tra nội bộ nêu rõ mục đích, nhiệm vụ, nội dung kiểm tra, lịch kiểm tra cụ thể... Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết mẫu kế hoạch.

KẾ HOẠCH KIỂM TRA NỘI BỘ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC: 20… - 20…

Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các văn bản pháp luật có liên quan;

Căn cứ Chỉ thị số……………. của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học ……….. ngành giáo dục;

Căn cứ Công văn số:………………….. của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm học …………..;

Căn cứ……………………………………………………………………………………………

Căn cứ……………………………………………………………………………………………

Trường THPT …………… xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học………….. như sau:

I. Mục đích, yêu cầu.

1. Thông qua công tác kiểm tra để Hiệu trưởng đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.

2. Qua công tác kiểm tra phát hiện những ưu điểm, những kinh nghiệm tốt, những nhân tố tích cực nhân rộng trong đội ngũ, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

3. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong công tác tự kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, các loại hồ sơ sổ sách theo quy định để tự điều chỉnh, hoàn thiện cá nhân, tổ chức mình.

II. Nhiệm vụ.

1. Thành lập Ban kiểm tra nội bộ trường học để tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ. Thông qua kiểm tra nhằm từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ CB, GV, NV về các quy định trong quản lý nhà nước về giáo dục, góp phần thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

2. Căn cứ nhiệm vụ năm học ……….. của Bộ, Sở và của trường, Ban kiểm tra nội bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ phù hợp với thực tiễn nhà trường, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có tác dụng thúc đẩy các hoạt động giáo dục của nhà trường.

3. Dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng, Ban kiểm tra nội bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo đầy đủ các nội dung cần kiểm tra.

4. Ban kiểm tra nội bộ phối kết hợp chặt chẽ với Ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan; kiến nghị thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý đúng thẩm quyền kết quả kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hạn chế, thiếu sót.

5. Định kỳ đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ cho những năm tiếp theo.

III. Nội dung kiểm tra.

1. Kiểm tra chuyên môn giáo viên.

- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn (các loại hồ sơ, việc ghi chép, cập nhật thông tin, dự giờ, ứng dụng CNTT, sử dụng TBDH, thực hành, kỷ luật lao động…).

- Kiểm tra giờ dạy trên lớp: Dự giờ ít nhất 1 tiết/năm học/GV. Mỗi tiết dạy đều có nhận xét, đánh giá, xếp loại theo quy định của Bộ và Sở GD-ĐT.

- Kiểm tra kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; so sánh kết quả học sinh do giáo viên giảng dạy với các lớp khác trong trường (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học).

2. Kiểm tra hồ sơ, sổ sách của nhân viên.

- Căn cứ Điều lệ trường học và quy định của nhà trường để kiểm tra các loại hồ sơ của NV, ít nhất 1 lần/HK/NV

- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cá nhân trong năm học.

3. Kiểm tra theo các chuyên đề.

3.1. Tự kiểm tra công tác quản lý nhà trường.

- Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác của các thành viên BGH theo lĩnh vực được phân công phụ trách.

- Định kỳ, lãnh đạo nhà trường đánh giá, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của các tổ chức và cá nhân phụ trách tổ chức để đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo đúng tiến độ.

3.2. Kiểm tra thực hiện “3 công khai” theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành “Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân” (công khai chất lượng giáo dục; công khai các điều kiện CSVC, trang thiết bị phục vụ dạy học và đội ngũ; công khai về thu, chi tài chính).

3.3. Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh UDCNTT có hiệu quả trong quản lý và giảng dạy.

3.4. Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra về tài chính, kế toán; việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí do nhân dân, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ (nếu có).

3.5. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành (việc thành lập BCĐ, công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết…).

3.6. Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm.

3.7. Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

3.8. Kiểm tra việc triển khai thực hiện các hoạt động NGLL theo nội dung, chương trình; các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề PT.

3.9. Kiểm tra hồ sơ xét, dự thi tốt nghiệp.

4. Kiểm tra các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các bộ phận cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, y tế học đường.

- Xem xét, đánh giá năng lực điều hành, quản lý, chỉ đạo của tổ trưởng, cán bộ phụ trách bộ phận.

- Xem xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các công việc của nhà trường và ngành đã triển khai) thông qua hồ sơ, sổ sách và hoạt động của các tổ, bộ phận.

IV. Lịch kiểm tra cụ thể.

Thời gian

Nội dung và đối tượng kiểm tra

Thực hiện

Tháng 9/20….

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng

- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch cá nhân của CB, GV, NV

- Kiểm tra các khoản thu đầu năm học

- Kiểm tra công tác thư viện

 

Tháng 10/20….

 

 

- Thanh tra chuyên môn giáo viên

- Kiểm tra công tác văn thư

- Kiểm tra các điều kiện phục vụ công tác kiểm tra công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia

 

Tháng 11/20….

- Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng TBDH

- Kiểm tra công tác y tế học đường

- Kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch cuộc thi KHKT

 

Tháng 12/20….

- Thanh tra chuyên môn giáo viên

.- Kiểm tra tài sản, tài chính năm 20…

 

Tháng 01/20….

- Kiểm tra việc vào điểm của GV ở sổ gọi tên ghi điểm và cổng TTĐT

- Kiểm tra việc cập nhật thông tin trên cổng TTĐT

 

Tháng 02/20….

- Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn

- Kiểm tra dạy thêm học thêm

 

Tháng

3/20…

- Kiểm tra công tác của tổ văn phòng.

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của các tổ chuyên môn

 

Tháng 4/20….

- Kiểm tra chuyên môn giáo viên

- Kiểm tra công tác GVCN

 

Tháng 5/20….

- Tổng kiểm tra nội bộ trường học.

- Tự kiểm tra công tác quản lý

 

Tháng 6/20….

- Kiểm tra dạy thêm học thêm

 

Tháng 7/20….

- Kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 20…- 20….

- Kiểm tra các hoạt động sửa chữa trong hè

 

Tháng 8/20….

- Kiểm tra công tác ôn tập, thi lại

 
Đánh giá bài viết
1 700
Giáo dục - Đào tạo Xem thêm